Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Моделювання алгоритмів управління маркетингом суміжних економічних систем

УДК: 338.124.4

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-1

Мандич Олександра Валеріївна
доктор економічних наук, професор
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-4375-2208
Устік Тетяна Володимирівна
доктор економічних наук, доцент
Сумського національного аграрного університету
ORCID ID: 0000-0001-9967-0669
Бережна Юлія Геннадіївна
кандидат економічних наук, доцент
Луганського національного аграрного університету
ORCID ID: 0000-0003-0522-8349
Заїка Олена Володимирівна
здобувач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-7921-3273

Актуальність статті полягає у формуванні моделей управління стратегічним маркетингом, які потребують пошуку нових технологій, що вдосконалюються в результаті розвитку економічних систем. Об’єктом дослідження є реінжиніринг бізнес-процесів, який використовується для підвищення ефективності стратегічного управління підприємством. Одним із найбільш проблемних місць є можливість проведення маркетингових досліджень для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. На основі дослідження запропоновано моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів шляхом впровадження організаційних, корпоративних, ділових та функціональних стратегій. У статті представлені концептуальні положення в дослідженнях науковців щодо моделювання маркетингового менеджменту. Алгоритм маркетингового моделювання є частиною побудови механізму стратегічного управління. Він поєднує різні теорії та утворює єдиний маркетинговий кластер суміжних економічних систем. Поєднання суміжних моделей економічних систем дозволяє визначити основні принципи створення конкурентних переваг на кожній ланці ланцюга створення вартості. Крім того, маркетингові механізми кожного з учасників мають об’єднати суміжні сфери в єдину цілісну маркетингову стратегічну одиницю. Моделювання стратегій на основі певних алгоритмів з урахуванням можливих конкурентних переваг і ризиків є основним завданням управління маркетингом. Детальний процес формування алгоритму має включати етапи побудови маркетингової моделі для кожного суб’єкта господарювання окремо. Цей алгоритм вимагає включення відповідних взаємопов’язаних моделей і чітких цілей. На прикладі аграрно-продовольчої галузі окреслено існуючі моделі маркетингу, визначено особливості теоретичних положень формування маркетингового менеджменту суб’єктів господарювання суміжних економічних систем, розроблено рекомендації щодо створення ефективного стратегічного управління в суміжних системах. У порівнянні з аналогічними відомими методологіями стратегічного управління, запропонована система забезпечує підприємствам високий рівень значимості, підвищуючи ефективність використання наявних у їх власності ресурсів. А також дозволятиме виділяти нові сегменти ринку, щоб залучити не тільки існуючих, а й потенційних споживачів.

Ключові слова: інноваційні інструменти, стратегічне управління, маркетингові дослідження, конкурентоспроможність підприємств, аграрні підприємства.

Література.

 1. Coombes P. H., Nicholson J. D. Business models and their relationship with marketing: a systematic literature review. Industrial Marketing Management, 2013. No 42(5), pp. 656-664.
 2. Papies D., Ebbes P., Van Heerde H. J. When involving indicators of interaction with other systems. Addressing endogeneity in marketing models. In Advanced methods for modeling markets. Springer, Cham. 2017. pp. 581-627.
 3. Chen J., Zhu Q. The research of strategic marketing positioning system model and simulation based on systems dynamics. Second International Conference on Computer Modeling and Simulation, 2010. Vol. 3, pp. 45-49.
 4. Rust R. T., Chung T.S. Marketing models of service and relationships. Marketing science, 2006. No 25(6), рр. 560-580.
 5. Lemon K. N., Verhoef P. C. Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of marketing. 2016. No 80(6), рр. 69-96.
 6. Castronovo C., Huang, L. Social media in an alternative marketing communication model. Journal of marketing development and competitiveness, 2012. No 6(1), pp. 117-134.
 7. Aguirre E., Mahr D., Grewal D., De Ruyter K., Wetzels M. Unraveling the personalization paradox: The effect of information collection and trust-building strategies on online advertisement effectiveness. Journal of retailing, 2015. No 91(1), pp. 34-49.
 8. Shinkevich A. I., Lubnina A. A., Chikisheva N. M., Simonova L. M., Alenina E. E., Khrustalev B. B., Kharisova R. R. Innovative forms of production organization in the context of high-tech meso-economic systems sustainable development. International Review of Management and Marketing, 2016. No 6(2S). рр. 44-56.
 9. Naert P. A., Leeflang P. S. Building implementable marketing models. Springer Science & Business Media. 2013. 375 p.
 10. Kotler P. «Philip Kotler’s Contributions to Marketing Theory and Practice», Malhotra, N.K.(Ed.) Review of Marketing Research: Special Issue – Marketing Legends. Vol. 8. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2011.  pp. 87-120.
 11. Sun Y., Garrett T. C., Phau I., Zheng B. Case-based models of customer-perceived sustainable marketing and its effect on perceived customer equity. Journal of Business Research, 2020. No 117, pp. 615-622.
 12. Rust R. T. The future of marketing. International Journal of Research in Marketing, 2020. No 37(1), pp. 15-26.

Статтю було отримано 19.02.2021