Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Механізм фінансування інноваційної діяльності в Республіці Білорусь

УДК: 338.246.027

Горустовіч Т. Г.,
магістр економічних наук,
асистент кафедри економіки та організації підприємств АПК
УО «бгати» Республіка Білорусь
ШПАК А. П.,
доктор економічних наук, професор,
директор республіканського наукового унітарного підприємства
«Інститут системних досліджень в АПК НАН Білорусі»

Анотація

У статті досліджуються основні аспекти функціонування механізму фінансування інноваційної діяльності. Говоритися про необхідність державного стимулювання інноваційної діяльності і про можливі напрями вдосконалення такого стимулювання в Республіці Білорусь. У роботі вивчені і конкретизовані основні поняття фінансування інновацій, розглянуті основні елементи системи фінансування інновацій. Автор обґрунтовує проблему фінансування інноваційної діяльності, як ключовий чинник, стримуючий інноваційний розвиток білоруських підприємств. Проведений аналіз дозволив розробити механізм фінансування інновацій і сформувати основні принципи його вживання.

Ключові слова: новації; дослідження і розробки; інноваційний розвиток; стимулювання; фінансування; венчурний капітал; податкове стимулювання.

Література

  1. Богдан Н. И. Инвестиции в знания:
    мировые тенденции и проблемы Беларуси / Н. И. Богдан // Белорус. экон. журн. – 2007. – № 3. – С. 75-86.
  2. Денисов Г. А. Инновации: анализ, финансирование, стимулирование (отечественный и зарубежный опыт) / Г. А. Денисов, М. И. Каменский, В. В. Остапенко. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 284 с.
  3. Инновации – фактор экономического роста / [П. Г. Никитенко, А. В. Марков, И. И. Сержинский, В. А. Колотухин]; под ред. П. Г. Никитенко. – Мн.: НО ООО «БИП-С», 2003. – 85 с.
  4. Крюков Л. М. Переход к инновационной экономике: методологические аспекты повышения эффективности научного труда / Л. М. Крюков // Белорусский экономический журнал. – 2006. – № 4. – С. 12-23.
  5. Марков А.В. Механизм стимулирования научно-исследовательской деятельности в Беларуси // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2005. – № 9. – С. 31-40.
  6. Минаева Е. В. Теория реструктуризации в условиях инновационного экономического роста / Е. В. Минаева // Экономические науки. – 2011. – № 9(82) – С. 126-130.
  7. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь 2015: Стат. сб. / Подг. Медведева И.В. и др. – Минск: Нац. стат.комит. 2015. – 138 с.
  8. Сержинский И. И. Финансирование инновационной деятельности: совершенствование подходов / И.И. Сержинский, В.А. Колотухин // Финансы, учет, аудит. – 2007. – № 4. – С. 27-28.

Статтю було отримано 15.03.2016