Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Механізми імплементації діагностики та контролінгу в управлінні аграрними підприємствами

УДК 631.153 : 332.021.8

РИБАКОВ М. В.,
кандидат економічних наук, начальник Головного управління
Державної фіскальної служби України в Харківській області

Анотація

В статті здійснено теоретичне узагальнення питань інтеграції інструментарію діагностики та контролінгу в системи управління аграрних підприємств. Обґрунтовано структуру та механізм інструментальної імплементації контрольної функції управління в системі менеджменту аграрних підприємств. Ідентифіковано напрями застосування прогностичних інструментів діагностики та контролінгу в управлінні аграрними підприємствами. Обґрунтовано організаційно-економічні засади реалізації контрольної функції менеджменту аграрних підприємств. Розроблено механізм прийняття та реалізації управлінських рішень на засадах діагностики та контролінгу в менеджменті аграрних підприємств. Розвинуто організаційні засади формування підсистем діагностики та контролінгу в системі менеджменту аграрних підприємств.

Ключові слова: діагностика, контролінг, функція управління, менеджмент, аграрні підприємства.

Література

  1. Амосов О. Ю. Контролінгові механізми в системі управління підприємством / О. Ю. Амосов // Экономика и управление. – № 1. – 2012. – С. 82-86.
  2. Аранчій В. І. Сучасний стан та складові економічного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств // В. І. Аранчій, А. О. Лантух // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2015. – № 27. – С. 12-17.
  3. Гудзинський О. Д. Контролінг в системі менеджменту (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О. Д. Гудзинський, М. М. Аксентюк, О. М. Деменіна. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 362 с.
  4. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: [монографія] / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.
  5. Жадько К. С. Практичні основи побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К. С. Жадько // Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  6. Крюкова І. О. Методичні засади оцінювання результативності розміщення й використання фінансових потоків підприємства / І. О. Крюкова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 5(64). – С. 53-59.
  7. Плаксієнко В. Я. Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств / В. Я. Плаксієнко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 11. – С. 58-62.

Статтю було отримано 12.03.2017