Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Механізми управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств

УДК 338.33

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-8

ГОЛОВАНОВА Ганна Євгеніївна,
старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-3638-5438

Анотація 

Вступ. Важливість дослідження спеціалізації обумовлена її роллю в економічному зростанні країни, так як вона сприяє концентрації ресурсів на виробництві конкурентоспроможної продукції, забезпеченні науково-технічного розвитку та підвищенні ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.

Мета дослідження полягає в розробці механізмів управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств.

Результати. Визначено унікальні риси сільського господарства в загальній структурі національного господарства. Визначена вирішальна роль земельних ресурсів. Розгалужено рівні впливу на управління товарної спеціалізації аграрних підприємств: загальнодержавний, регіональний та локальний, для яких виокремлено засоби впливу. Розглянуто причини дисбалансу у структурі виробництва сільськогосподарської продукції. Виокремлено групи чинників, які впливають на відтворення ресурсів як факторів сільськогосподарського виробництва: суспільно-політичні, соціально-економічні, пріоритети державної аграрної політики, рівень використання сільськогосподарських земель та інших ресурсів, природно-кліматичні умови, сезонність виробництва, енерго- та ресурсоємність, упровадження інноваційних технологій. Запропонована структура сільського господарства України за 3 рівнями в розрізі рослинництва, тваринництва і мисливства. Визначені фактори необхідності системного впливу на управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств. Представлені детермінанти товарної спеціалізації аграрних підприємств.

Висновки. Надана архітектура організаційно-економічного механізму управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств, яка включає внутрішнє середовище підприємства, безпосередня механізм, варіанти розвитку, вплив умов функціонування зовнішнього середовища та чинників впливу за спеціалізацією аграрного підприємства. Концепція враховує тенденції формування економічного потенціалу, внутрішньої інфраструктури підприємства, основні архітектурні рішення і стандарти, модель управління та вимоги до процесів управління, а також визначає принципи переходу з існуючого стану підприємства в цільовий.

Ключові слова: товарна спеціалізація, аграрні підприємства, структура сільського господарства, детермінанти, організаційно економічний механізм, рослинництво, тваринництво.

Література

  1. Канінський П. К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств : монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2005. 348 с.
  2. Коваль О. М. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств природно-економічної зони лісостепу. Економіка та держава. 2011. № 5. С. 41–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_5_13.
  3. Беженар І. М. Стан розвитку спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. Вип. 10. С. 128-133.
  4. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 16-23.
  5. Науково-методичні засади поглиблення спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах / М. Й. Малік, І.М. Беженар, О. Ю. Грищенко та ін. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 104 с.
  6. Оболенский К.П. Теория и практика специализации сельского хозяйства. Изд. 2 – е перераб. и доп. М.: Колос, 1975. 192 с.
  7. Амбросов В., Мареніч Т. Механізми ефективного функціонування агроформувань. Економіка України. 2006. № 6 (535). С. 60–66.
  8. Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління». «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2009. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56
  9. Погрібний О. О. Аграрне право України. 2007. URL: http://textbooks.net.ua/content/category /5/4/12/
  10. Лисенко Ю., Єгоров П. Організаційно-економічний механізм управління підприємством. Економіка України. 1997. № 1. С. 86-–87.

Статтю було отримано 20.04.2019