Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Механізми та системи дотримання кадрової безпеки аграрних підприємств

УДК: 656.078:331.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-8

Курепін В’ячеслав Миколайович,
старший викладач кафедри методики професійного на-вчання, Миколаївський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0003-4383-6177
Харчевнікова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри організації виробництва,
бізнесу і менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-8035-126X

Вступ. Відповідно до сучасних тенденцій, яким характерна мінливість і непередбачувані зовнішнього та внутрішнього середовища, важливим є використання адаптованих і гнучких інструментів управління, що будуть спрямовані на забезпечення та гарантування економічної безпеки підприємства. Враховуючи той факт, що кадрова безпека залишається головним елементом системи безпеки, адже персонал задіяний у всіх бізнес-процесах на підприємстві, актуальності набувають питання її формування та забезпечення в мінливих умовах господарювання.

Метою статті є розробка та характеристика схеми формування та впровадження системи кадрового безпеки, а також окреслення інструментарію механізму дотримання кадровий безпека аграрних підприємств.

Результати. Встановлено, що формування механізмів та систем управління кадровою безпекою підприємств є реакцією їх менеджменту на виклики зовнішнього та внутрішнього середовища, які є наслідком прояву дії відповідних ризиків та загроз. В основі дотримання кадрової безпеки на підприємстві лежить система заходів, важелів та інструментів запобігання кадровим ризикам та загрозам, інтеграція правил, алгоритмів та процедур управління персоналом в загальну систему менеджменту підприємства, створення динамічних систем мотивації та стимулювання персоналу з огляду на компенсацію негативних проявів його економічної поведінки в процесі виконання виробничих та управлінських функцій та обов’язків. Обґрунтовано, що розвиток персоналу в контексті забезпечення кадрової безпеки включає  такі процеси, як: оцінка рівня знань, вмінь та навичок персоналу та виявлення потреби в навчанні персоналу; формування бюджету на професійний розвиток персоналу; формування програми навчання і розвитку персоналу; реалізація програми розвитку персоналу; оцінка ефективності навчання. Визначено недоліки та заходи їх усунення щодо процесу формування кадрової безпеки як функціональної складової забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: кадрова безпека, система кадрової безпеки, механізм кадрової безпеки, інструменти, аграрні підприємства.

Література.

  1. Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации. М.: Маркет ДС, 2010. 176 с.
  2. Ареф’єва О.В., Литовченко О.Ю. Кадрова складова в системі економічної машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 11. С. 95-100.
  3. Живко З.Б. Кадрова безпека в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. № 20 (199). С. 127-135.
  4. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. К.: Лібра, 2003. 280 с.
  5. Красномовець В.А. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». Випуск 3(59). С. 138-143.
  6. Семів Л.К. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія. Київ: УБС НБУ, 2011. 406 с.
  7. Сліпа О.З. Кадрова безпека підприємства: поняття, структура та основні механізми її забезпечення. Науковий огляд. Том 2, № 1. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/145611533.pdf.
  8. Томаневич Л.М. Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2009. № 1. С. 185-192.

Статтю було отримано 15.05.2020