Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту

УДК: 338.1;330.35;330.34

БАТЮК Л. А.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ПЕТРЕНКО А. В.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Проблема вимірювання показників економічного зростання в останні десятиліття стає все більш актуальною. Причини актуалізації цієї проблеми полягають у наступному. По-перше, зростає недовіра економістів до якості вимірювання динаміки інфляції, реального продукту і деяких похідних показників, наприклад, продуктивності праці. По-друге, спостерігається крах ряду, здавалося б, очевидних емпіричних закономірностей. По-третє, загострюються розбіжності з приводу того, як вимірювати динаміку інфляції і реального продукту в умовах прискорення якісних змін в економіці.

Перераховані причини свідчать про наростаючу неадекватність статистики економічного зростання об’єкту її вимірювань. Ця неадекватність має аж ніяк не технічний характер. При вимірюванні динаміки інфляції і реального продукту сучасна економічна наука застосовує у якості аксіом такі економічні припущення, які спотворюють сутність інфляції та реального продукту, а дійсно важливі аксіоматичні положення вона або ігнорує, або відтісняє на другий план.

Ключові слова: економічне зростання, інфляція, індекс цін, реальний продукт, спотворення показників.

Література

  1. Фишер И. Построение индексов / И. Фишер. – М. : Центральное статистическое управление СССР, 1928. – 463 c.
  2. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. / Й. Шумпетер. – СПб. : Экономическая школа, 2001. – 3146 с.
  3. Boskin M. et al. Toward a More Accurate Measure of the Cost Living: The Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index. December 4, 1996.
  4. Gordon R. J., van Goethem T. A Century of Downward Bias in the Most Important Component of the CPI: The Case of Rental Shelter, 1914-2003 // http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/p360_forpub_040729.pdf (revised, July 2004).
  5. Gordon R. J. Apparel Prices and Hulten / Bruegel Paradox // http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/Apparel1.pdf (revised, July 2004).
  6. McDowell, Bruce D. (1997), Advisory Commission on Intergovernmental Relations in 1996: The End of an Era, Publius (Volume 27, Issue 2, Spring 1997).
  7. Nordhaus W.D. Quality Change in Price Indexes // Journal of Economic Perspectives, 1998, 12:1, p. 59-68.
  8. The Works and Correspondence of David Ricardo. Vol. III. Indianapolis: Liberty Fund Inc., 2004.
  9. Thurow L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-Based N.Y., Harper Collins; L. : Nicholas Brealey Publishing, 1999.

 

Статтю було отримано 02.09.2016