Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу

УДК 330.1

ПОНОМАРЬОВ О. С.,
кандидат економічних наук, доцент, докторант,
Тернопільський національний економічний університет

Анотація

У статті ідентифіковано методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу. Запропоновано розглядати інвестиційний механізм управління ресурсним потенціалом підприємства, з метою підвищення його ефективності, в трьох спектрах, а саме: як інвестиційний механізм фінансування, механізм формування умов для впровадження інноваційно-інвестиційних заходів та інвестиційний механізм управління розподілом інвестиційних ресурсів. Встановлено, що головним завданням інвестиційних механізмів розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств є інвестиційне забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарських товаровиробників на основі впровадження передових ресурсозберігаючих технологій з досягненням максимального ефекту від використання залучених ресурсів. Доведено, що успіх у функціонуванні інвестиційних механізмів полягає у вчасному та оптимальному поєднанні окремих управлінських методів та інструментів. Невчасність у виявленні слабких сторін механізму може призвести до суттєвого зниження ефективності  вкладених коштів, що актуалізує релевантність у прийнятті рішень стосовно здійснення інвестиційно-інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано трактувати інвестиційний механізм розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств як сукупність цілеспрямованих форм і джерел інвестицій, принципів, методів, інструментів та важелів впливу на накопичення та використання інноваційних ресурсів для розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств, а також система управління даними процесами, що має забезпечувати обґрунтування напрямів інвестування, максимізацію інвестиційної ефективності, зниження витрат та ризиків. Обґрунтовані дієві інвестиційні механізми розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та на їх основі запропоновані альтернативні інвестиційні стратегії в умовах обмеженого доступу до інвестиційних ресурсів.

Ключові слова: механізм управління, інноваційно-інвестиційний розвиток, ресурсний потенціал, ресурсозберігаючі технології.

Література

  1. Крюкова І. О. Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва / І. О. Крюкова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – Одеський національний політехнічний університет. – 2013. – № 4 (9). – С. 133-142.
  2. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В. Трегобчук // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 4-12.
  3. Лупенко Ю. О. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 514 с.
  4. Krasnorutskyy О. O. Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity / О. O. Krasnorutskyy, S. V. Rudenko // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – № 2 (6). – 140-145.
  5. Шубравська О. В. Перспективи модернізації аграрного сектору Україні / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 64-76.
  6. Шпикуляк О. Г. Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивонук, С. В. Тивончук // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – 79-84.
  7. Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 12-26.
  8. Онегіна В. М. Інноваційний потенціал підприємств та державна політика / В. М. Онегіна, В. А. Луньова // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2015. – Вип. 161. – С. 50-59.
  9. Квятко Т. М. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем / Т. М. Квятко, Н. І. Рижикова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 4. – С. 45-54.

Статтю було отримано 02.02.2018