Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Методи стратегічного управління у галузі охорони здоров’я

УДК: 005.21.351.77(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-12

Рогачевський Олександр Петрович,
кандидат медичних наук, в.о. начальника
Навчально-виробничого центру інноваційних технологій навчання, інформатизації та
безперервної освіти, Одеський національний медичний університет
ORCID: 0000-0002-8063-258X

Вступ. Проблема стратегічного управління в галузі охорони здоров’я стоїть дуже гостро в Україні, оскільки до теперішнього часу керівники закладів охорони здоров’я не використовують інструменти та методи стратегічного управління для організації діяльності у таких закладах. Отже, все це актуалізує необхідність дослідження методів стратегічного управління у галузі охорони здоров’я та пошук оптимальних механізмів їх імплементації.

Метою статті є дослідження методів стратегічного управління у галузі охорони здоров’я для розвитку національної галузі.

Результати. У процесі дослідження використані матеріали власних досліджень, а також окремі наукові публікації національних та іноземних авторів щодо методів та інструментів стратегічного управління. Використані такі наукові методи, як морфологічного аналізу, аналізу і синтезу, емпіричний підхід. Здійснено теоретичний аналіз існуючих методів та інструментів стратегічного управління. Акцентована увага на тому, що методи стратегічного управління в галузі охорони здоров’я ґрунтуються на дії законів і закономірностей внутрішньогалузевого управління, які одночасно враховують науково-технічний рівень розвитку у медичній сфері. Аргументована роль системного підходу у стратегічному управлінні галузі охорони здоров’я.

Висновки. За результатами дослідження доведено, що нестійка кон’юнктура у міжнародному середовищі та вплив окремих глобальних чинників, до яких можна віднести пандемію CОVID-19; конкурентну боротьбу, значний розвиток медичної техніки і технологій, обумовлюють історичні перетворення традиційних методів управління в галузі охорони здоров’я. Застосування системного підходу до стратегічного управління галуззю розширює можливості планування довгострокової політики у галузі охорони здоров’я та зумовлює багатоцільовий і комплексний підхід щодо внутрішньогалузевих організаційно-функціональних сегментів національної галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: охорона здоров’я, стратегічне управління, методи стратегічного управління, інструменти стратегічного управління, галузь охорони здоров’я.

Література.

 1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства: монографія. Херсон: Видавництво: Грінь Д.С., 2016. 500 с.
 2. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
 3. Fayol H. Industrial and General Administration. London: Pitman, 1930.
 4. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М.: Бизнес-Информ, 1997. 197 с.
 5. Дименко Р. А. Теоретико-методологічні засади процесу державного регулювання та стратегічного розвитку телекомунікаційної індустрії: монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 365 с.
 6. Ансофф И. Стратегическое управление; Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 519 с.
 7. Друкер П. Практика менеджмента; Пер. с англ. М.: ИД Вильямс, 2007. 400 с.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента; Пер. с англ. М.: Дело, 1992. 702 с.
 9. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию; Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003. 304 с.
 10. Армстронг М., Ланкостер Д., Уотерс Д. и др. Менеджмент: методы и приемы; Пер. с англ. К.: Знання. Пресс, 2006. 876 с.
 11. Houldsworth E., Jirasinghe D. Managing and Measuring Employee Performance. London: Kogan Page, 2006. 245 p.
 12. Safonov Yu., Borshch V. Basis for strategic management at healthcare enterprises. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2 : collective monograph / in edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019, р17‑23.

Статтю було отримано 15.04.2020