Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків

УДК 338.45.01 : 335.28 : 621.74

АВТУХОВ А. К.,
кандидат технічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблемних питань застосування методичних підходів та прийомів оцінки інноваційних рішень в менеджменті промислових підприємств-виробників прокатних валків. Обґрунтовано методичний підхід щодо використання методу експертних оцінок та прийомів їх статистичного аналізу у виборі найбільш раціонального інноваційного рішення, спрямованого на підвищення якості та експлуатаційних параметрів прокатних валків з хромонікелевого чавуну, а також оцінці вартісної та цінової складових економічного ефекту впровадження інновацій. В процесі апробації обґрунтованого методичного підходу встановлено, що найбільш раціональним інноваційним технологічним рішенням при виробництві прокатних валків є їх лиття в нагріті металеві форми, з огляду на підвищення їх експлуатаційних якостей для підприємств-споживачів та, відповідно, ціни виробів.

Ключові слова: економічна ефективність, інновації, технології виробництва, прокатні валки.

Література

  1. Костевко В. І. Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / В. І. Костевко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 66-73.
  2. Товт Т. Й. Методичні підходи до визначення показників ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Т. Й. Товт // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 240-249.
  3. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: [учебное пособие] / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.
  4. Лютий С. В. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування: класифікація факторів та їх аналіз / С. В. Лютий // Наука й економіка. – 2008. – № 4 (12). – С. 267-271.
  5. Кужда Т. І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Т. І. Кужда. – Львів, 2009. – 23 с.
  6. Лященко О. В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (20). – 2010. – С. 176-180.
  7. Маркетинг: / [В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

Статтю було отримано 27.03.2017