Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Методичний підхід до формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах

УДК 658.018

ЧОБІТОК В.І.,
кандидат економічних наук, доцент,
Українська інженерно-педагогічна академія

Анотація

В статті розглянуто зовнішні та внутрішні фактори виникнення ризиків на промислових підприємствах. Запропоновано алгоритм методичного підходу до формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах за допомогою якого визначаються фактори виникнення ризику на промислових підприємств, вибір методів оцінки ризиків та формуються ефективні управлінські рішення щодо зниження рівня ризиків та їх нейтралізації. Основною умовою для досягнення успіхів у діяльності промислових підприємств, є створення та вдосконалення ефективної систем управління ризиками. Формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах повинно включати не тільки ідентифікацію ризиків, але й оцінювати їх та визначати чи може брати їх на себе промислове підприємство, а також визначати, чи виправдана очікувана дохідність від ризиків.

Ключові слова: ризик, промислове підприємство, система оцінки ризиків, управлінські рішення.

Література

 1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками предприятия / И. А. Бланк – К.: Ника-Центр, Эльга, 2006.
 2. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі / [В. В. Вітлінський, П. І. Верченко та інші]; за ред. д-ра екон. наук., проф. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
 3. Гранатуров В. М. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу / В. М. Гранатуров, О. Б. Шевчук. – К. : Зв’язок, 2000. – 152 с.
 4. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Л. І. Донець. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 312 с.
 5. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: [навч. посібник] / С. М. Ілляшенко. – [2-е вид., допов. і перероб.]. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 220 с.
 6. Загородній А. Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : [монографія] / А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 232 с.
 7. Лук‘янова В. В. Розробка програми управління ризиком на підприємстві / В. В. Лук‘янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2, Т. 2. – С. 27-31.
 8. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент / [А. М.Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]; за заг. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К. :
  КНЕУ, 2005. – 535 с.
 9. Прохорова В. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування складних виробничо-господарських систем / В. В. Прохорова // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» // ДНУ. Дніпропетровськ. – 2010 – Вип. 265. – Т. 4 – С. 956-967.
 10. Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : [навч. посібн.] / А. В. Шегда, М. В. Голованенко; за ред. А. В. Шегди. – К. :
  Знання, 2008. – 271 с.
 11. Geoff Kates. Risk management systems 2000. Risk Professional, № 2/1 February 2000. London Informa Group, 2000. pp. 19-31.

 

Статтю було отримано 04.03.2016