Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Методичний підхід до комплексної оцінки ефективності системи контролінгу підприємства агропромислового виробництва на основі збалансованої системи показників

УДК: 658.5.012

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-6

Носач Наталія Михайлівна
кандидат економічних наук,
здобувач Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-6784-9768

Формування ефективної системи управління підприємства безпосередньо пов’язане із системою контролінгу, яка, відповідаючи критеріям комплексності та інтегрованості, забезпечує синтетичний і цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому та майбутньому та системний підхід до виявлення та вирішення наявних і потенційних проблем діяльності. Зі зростанням актуальності контролінгу постає питання про оцінку його ефективності у зв’язку із відсутністю єдиного методичного інструментарію її здійснення. Для обґрунтування доцільності застосування контролінгу на підприємствах агропромислового виробництва необхідно визначити його ефективність, що визначається насамперед ефективністю вирішення поставлених при впровадженні завдань. Контролінг спрямовано на підвищення ефективності управління, що є головним критерієм його оцінки: вибір найефективніших методів контролю та планування визначатиме ефективність управління підприємством. Розглянуто методичний підхід до комплексної оцінки ефективності контролінгу підприємства на основі оцінки ефективності діяльності об’єкта контролінгу за допомогою модифікованої збалансованої системи показників, що базуються на характеристиці досягнення стратегічних цілей та системно враховують вимоги основних стейкхолдерів. Ефективність застосування системи контролінгу на підприємствах визначається передусім ефективністю вирішення поставлених під час впровадження завдань. Питання оцінки ефективності застосування контролінгу на підприємстві агропромислового виробництва ставиться у низці досліджень з цієї тематики. Контролінг спрямований на підвищення ефективності управління, що є основним критерієм його оцінки. Зокрема, вибір найефективніших методів контролю та планування визначатиме ефективність управління підприємством. Для визначення ефективності управління організацією застосовують такі критерії, як економічна ефективність, соціальна ефективність, управлінська ефективність. Виокремлено дві групи факторів, що впливають на ефективність контролінгу: фактори, що впливають на ефективність застосування системи контролінгу на підприємстві; фактори, що впливають на ефективність функціонування системи контролінгу.

Ключові слова: контролінг, ефективність, система показників, оцінка, стратегія.

Література.

 1. Троян О.В. Оцінка ефективності контролінгу на промислових підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 14. С. 28-30.
 2. Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві. Актуальні проблеми економіки. № 8 (38). 2004. С. 158-163.
 3. Пилипенко С.М. Теоретичні засади оцінки ефективності Діяльності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. № 10. 2016 р. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), С. 452-456.
 4. Хейне П. Экономический образ мышления: учебник [Б. м.]: Каталаксия, 1997. 704 с.
 5. Горошанська О. О., Кащена Н. Б. Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі. БІЗНЕСІНФОРМ. № 11. 2016. С. 162-166.
 6. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства: [Текст]: монографія / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2008. 362 с.
 7. Саричев Д. О. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств. Стратегія економічного розвитку України. № 30 (2012), С. 136-143.
 8. Єрфорт І., Єрфорт Ю. Ефективність операційної діяльності підприємств/ Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 11, С. 215-219.
 9. Ковальчук І.В. Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі традиційного підходу. URL: https://westudents.com.ua/glavy/15452-sistema-pokaznikv-otsnki-efektivnost-dyalnostpdprimstva-na-osnov-traditsynogo-pdhodu.html
 10. Хорват П. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / пер. с нем. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 269 с.
 11. Каплан Р., Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансир. системы показат. М.: ИД “Вильяс”, 2006. 384 с.

Статтю було отримано 20.03.2021