Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Методичний підхід до аналізу волатильності, невизначеності, складності та неоднозначності зовнішнього середовища

УДК 338.1

KOTLYK A. V., PhD in Economics, Associate Professor
JAMAL Y., PhD student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Анотація.

Стаття присвячена методичному підходу до аналізу волатильності, невизначеності, складності та неоднозначності (VUCA) зовнішнього середовища. Перш за все, зовнішнє середовище розбите на макро- і мікросередовище. У свою чергу, макросередовище розбите на класичні складові: політичну, економічну, соціальну і технологічну (PEST). Кожна складова виражається одним або декількома показниками, які отримують або з даних статистики, або з міжнародно визнаних індексів. Для кожного показника передбачені спеціальні методи оцінки волатильності, невизначеності та неоднозначності. Всі отримані індекси згодом, рівень за рівнем, агрегуються шляхом розрахунку середнього геометричного в інтегральний VUCA-індекс зовнішнього середовища.

Ключові слова: зовнішнє середовище, VUCA-середовище, інновації, аналіз зовнішнього середовища.

Literature.

 1. Jamal Y. Principles of choosing the leadership style for innovation activity management. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 232–238.
 2. Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. NY: Harper & Row, 1988. 777 p.
 3. Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. 14th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2011. 744 p.
 4. Aguilar F. J. Scanning the business environment. New York: Macmillan, 1967. 239 p.
 5. The Portable MBA in Strategy / Ed. by Liam Fahey, Robert M. Randall. 2nd ed. NY: Wiley, 2000. 432 p.
 6. Ritson N. Strategic management. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS, 2011. 52 p.
 7. Cadle J., Paul D., Turner P. Business Analysis Techniques. Swindon: British Informatics Society Limited, 2010. 260 (XXI) p.
 8. Porter M. E. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. 1979. March P. 137–145.
 9. Конкурентоспособностьпредприятия: оценка, диагностика, стратегия: [научноеиздание] / Ю.Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Н. А. Дробитько, О. С. Абрамова. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. 256 с.
 10. Global innovation index. Global innovation index website. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.
 11. The World Bank website URL: https://data.worldbank.org.
 12. Hofstede insights website URL: https://www.hofstede-insights.com.
 13. The Global Competitiveness Report / Ed. by Klaus Schwab // World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 14. Hofstede G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001. 616 p.
 15. ЛепейкоТІ., ШматькоНМ. Теоретико-методичні засади управління підприємством: забезпечення гнучкості: монографія. Харків: УІПА. 2012. 221 с.

Статтю було отримано 15.09.2018