Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Маркетинговий інструментарій в механізмах управління розвитком експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва

УДК 339.564

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-9

ХАНЬ Сіньмень,
здобувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Зміни у світовій та вітчизняній економіці вимагають від агропромислових підприємств удосконалювати процес управління розвитком експортного потенціалу. Важливу роль у вирішенні даного питання відіграє маркетинговий інструментарій. Його формування та використання у значній мірі обумовлює конкурентоспроможність підприємств агропромислового виробництва та визначає ситуацію на цьому ринку.

Метою наукового дослідження є узагальнення особливостей формування маркетингового інструментарію в механізмах управління розвитком експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва.

Результати. Обґрунтовано сутність та доцільність впровадження моделі використання маркетингового менеджменту у вітчизняній практиці. Визначено направленість маркетингу в аграрному виробництві. Охарактеризовано фактори, що визначають умови формування експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва при виході на міжнародні ринки. Визначено протиріччя економічного характеру в системі продовольчого маркетингу. Виділено першочергове завдання маркетингової діяльності, яке полягає у примиренні виникаючих протиріч. Наведено визначення сутності поняття конкурентних переваг з позиції економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, фінансової діяльності, логістики. Означено роль інтеграційних процесів у поведінці споживача продукції. Визначено головну функцію економічних інструментів в системі механізму формування конкурентних переваг. Охарактеризовано сегменти (економічний, техніко-технологічний, якість продукції, правила взаємовідносин, організаційний) механізму формування конкурентних переваг на основі логістичного підходу на рівні суб’єкта господарювання через сукупність інструментів. Визначено ціни як важіль маркетингової діяльності аграрного підприємства. Означено різновиди насичення ринку. Наведено комунікаційні маркетингові плани  практичного та стратегічного значення.

Висновки. Удосконалення маркетингового інструментарію в механізмах управління розвитком експортного потенціалу агропромислових підприємств повинне відбуватися з урахуванням світового досвіду. Важливим завданням є його адаптація до вітчизняних реалій. Це забезпечить підтримання належного рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробника.

Ключові слова: експортний потенціал, управління розвитком, економічний потенціал, конкурентоспроможність, маркетинговий інструментарій, агропромислове виробництво, експорт.

 

Література

  1. Бабан Т. О. Сутність поняття «експортний потенціал» у економічній науці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. № 2 (18). Том. 2. С. 7–17.
  2. Бакай В. Й. Розвиток маркетингової діяльності у сфері агробізнесу. Сталий розвиток економіки. 2011. №2 (5). С. 239–243.
  3. Воронецька І. С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. №2 (53). С.93–98.
  4. Кузик О. Роль маркетингових комунікацій у подоланні актуальних проблем та викликів АПК України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 16–19.
  5. Матюх С. А. Експортний маркетинг як інструмент розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. Т.3. С.139–142.
  6. Янишин Я. С., Кашуба Ю. П. Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві. Економіка АПК. Т. 9. С. 67–70.
  7. Школьний О. О. Сприяння експорту агропродовольчої продукції в умовах глобалізації. Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. 2009. Вип.70. Ч. 2. С.7–13.
  8. De Bruyn A., Lilien G. L. A multi-stage model of wordof-mouth influence through viral marketing. International Journal of Research in Marketing. 2008. No. 25 (3). P. 151–163.

Статтю було отримано 10.04.2019