Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Маркетингова діяльність аграрних товаровиробників в контексті розвитку збутових систем їх продукції

УДК: 631.1.027 (477.83)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-4

Гіржева Ольга Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-4548-3512

Вступ. Ефективність діяльності всіх учасників внутрішнього ринку агропродовольчої продукції суттєво залежить від якості реалізації процедур управління виробничо-комерційною діяльністю суб’єктів, які відносяться до сфер виробництва та обігу даного ринку. Об’єктивною обставиною, що пояснює цей процес є те, що ринкові відносини утворюють складну систему, що є середовищем взаємодії учасників ринку, від поведінки яких суттєво залежить успішність їх діяльності. Суб’єктивною ж обставиною є дія ситуативної складової формування кон’юнктури, яка також в певні мірі може бути наслідком реалізації маркетингової політики окремих учасників ринку.

Метою статті є визначення впливу маркетингової діяльності товаровиробників на формування кон’юнктурних характеристик внутрішнього ринку аграрної продукції та виявленню їх особливостей, притаманних вітчизняній економіці.

Результати. На основі комплексного наукового дослідження було систематизовано елементів комплексу маркетингу суб’єктів вітчизняного ринку аграрної продукції. Встановлено, що весь структурно-функціональний інструментарій комплексу маркетингу різною мірою використовується суб’єктами ринку аграрної продукції для формування конкурентних переваг, передусім, у короткостроковому періоді. При цьому саме через конкурентні механізми здійснюється вплив маркетингових заходів на формування кон’юнктурних характеристик ринку аграрної продукції. І саме завдяки ним порушується ринкова рівновага, що, в свою чергу, стає важелем еволюції ринку, що розглядається. Саме наявність диспропорцій у можливостях застосування комплексу маркетингу різними функціональними групами суб’єктів ринку призводить до викривлень у об`ємно-ціновій динаміці ринку та робить останню більш вигідною для підтримання ринкових позицій домінуючих на ринку груп суб’єктів.

Ключові слова: маркетингова діяльність, аграрні товаровиробники, ринок аграрної продукції, збут, інструменти маркетингу.

Література.

  1. Андрусенко Г.О. Проблеми становлення маркетингових відносин в агропромисловому комплексі України. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. 2002. №14 (26). С. 201-205.
  2. Карданова Л. Организационные основы маркетинговой деятельности в АПК. Международный сельскохозяйственный журнал. 2002. № 4. С. 17-20.
  3. Кирилова О.В. Совершенствование маркетинговой деятельности в АПК (на примере Тюменской области) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Екатеринбург, 2004. 20 с.
  4. Колз Р., Юл. Дж. Маркетинг сельскохозяйственной продукции: пер. с англ. Долгополова В.Г. 8-е изд. М. : Колос, 2000. 240 с.
  5. Крисальний О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської кооперації в постреформованому аграрному виробництві. Економіка АПК. 2007. № 6. С. 5-11.
  6. Нагорнова С.С. Формування системи маркетингу в аграрних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук :00.04. Харків, 2008. 20 с.
  7. Соловйов І.О., Самчук О. В. Маркетингові відносини в АПК: орієнтири на майбутнє. Маркетинг в Україні. 2004. №5 (27). С. 47-51.
  8. Цыпкин Ю.А., Локшинов А. И. Агромаркетинг. М.: Колос, 1998. 310 с.
  9. Branson Robert E., Douglass G. Norvell Introduction to agricultural marketing. McGraw-Hill Inc. US. 480

Статтю було отримано 15.05.2020