Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Концепція розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку

УДК: 338.242.2:631.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-4-14

Слюсарева Людмила Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України
ORCID ID: 0000-0002-6845-9307

Вступ. Участь України в глобалізаційних процесах зумовлює необхідність застосування норм і правил, які визнаються і використовуються провідними країнами. Таким чином, аграрні підприємства, які орієнтуються на участь у міжнародному товарорусі, змушені переглядати власну політику прийняття управлінських рішень на користь складових сталого розвитку. Відповідно, в агропромисловому секторі з’являється нове явище – стале сільське господарство, орієнтоване на органічне виробництво, біотехнології, захист довкілля, збереження і відновлення родючості ґрунтів тощо. Відповідно, мають формуватися нові управлінські механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку аграрних підприємств, що потребує розробки відповідної концепції розвитку.

Метою статті є розробка концептуальних засад розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств України на засадах сталого розвитку.

Результати. Встановлено, що формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на засадах сталого розвитку має відбуватися з врахуванням двох суттєвих принципів: по-перше, це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та соціальна сфера, що означає оптимальне використання в інтересах людини і природи тих ресурсів, які дає економічний розвиток; по-друге, розв’язання завдань виробництва, на основі впровадження відповідальних інновацій, пов’язаних з розвитком не лише на сучасному етапі, а і з врахуванням інтересів прийдешніх поколінь. Обґрунтовано, що в рамках концепції розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку ключовими напрямами розвитку суб’єктів господарювання повинно стати: виробництво екологічно чистої продукції, фінансування з різних джерел вітчизняної селекційної роботи і наукових установ, створення агропарків, агробізнес-інкубаторів, венчурних фірм та банків з кредитування розробок нових ідей та впровадження у виробництво високоефективних нововведень, які забезпечують високий вихід продукції у розрахунку на одиницю затраченої енергії.

Ключові слова: конкуренція, сталий розвиток, концепція розвитку, аграрні підприємства.

Література.

  1. Борщук С.С., Загорський В.М. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації економічних систем. Регіональна економіка. 2005. № 3. С. 113-119.
  2. Данилишин Б.М. Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України. Механізм регулювання економіки. 2008. № 3 (2). С. 214-218.
  3. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1. С. 85-89.
  4. Кирич Н.Б. Від стабілізації суспільного виробництва – до сталого розвитку суспільства: монографія. Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003. 203 с.
  5. Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства. Економіка розвитку. 2012. № 2. С. 115-120.
  6. Митяй О.В., Лагодієнко В.В., Сафонов В.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основнии важіль сталого розвитку аграрної сфери. Економічний часопис – XXI. 2015. №155 (11-12). С. 59-62.
  7. Ужва А.М. Довгаль О.В. Холістичниий підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Український журнал прикладної економіки. Том 4. № 1. С. 102-108.
  8. Uzhva A. Competitiveness of Enterprises in a Sustainable Agribusiness Development. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Vol. IV (17). Issue 108. P. 7-11.

Статтю було отримано 15.08.2020