Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Концептуальні основи координації інноваційних мереж у стратегічно важливих секторах економіки

УДК 338.24:330.341.1

ОМЕЛЬЯНЕНКО В. А.,
кандидат економічних наук, доцент
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми, Україна)

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти трансформації ролі держави у розвитку інноваційної системи. Для досягнення цілей дослідження були використані адаптовані методи прийняття рішень на основі оптимізації показників ефективності, системно-еволюційний підхід та методологія компаративної аналітики для вивчення ролі держави в розвитку інновацій в різні періоди та в розрізі груп країн. Проаналізовано довід США та КНР в зміні пріоритетів державного регулювання процесів в інноваційній системі з метою забезпечення національної конкурентоспроможності. Запропоновано збалансованого розвитку складових «трикутника успіху інновацій» (бізнес-середовище, регуляторне середовище, політика розвитку інноваційного середовища). Розроблено схему реалізації стратегічних макропроектів через координацію інноваційних мереж.

Ключові слова: макропроекти, інноваційні мережі, держава, стратегія, інновації.

Література

 1. Резнікова О.О. Формування системи стратегічного планування і прогнозування у сфері національної безпеки України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало. – К.: НІСД, 2015. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1847/
 2. Ланьшина Т. А. Роль США в развитии национальной инновационной системы Китая / Т. А. Ланьшина // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2014. – № 8. – С. 65–95.
 3. Марьясис Д. А. Государство и инновации: опыт Израиля / Д. А. Марьясис // Инновации. – 2016. – № 7. – С. 87–95.
 4. Making Innovations Policy Work. Learning From Experimentation / [Duts M., Kuznetsov Y., Lasagabaster E., Pilat D. (ed.)]. – OECD and World Bank. – – pp. 1–17. Access mode: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/making-innovation-policy-work_9789264185739-en#page18.
 5. Омельяненко В. А. Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки / В. А. Омельяненко // Економічний форум. – 2017. – № 4. – С. 38–43.
 6. Prokopenko O. Priority Selection Within National Innovation Strategy in Global Context / Prokopenko, V. Omelyanenko // Economics and Business. – 2017. – Vol. 30, Iss. 2. – pp. 5–18.
 7. Krapyvny I. V. International innovation networks as new stage of innovation development / V.Krapyvny, V. A. Omelyanenko, N. O. Vernydub // Economic Processes Management. – 2015. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_17.pdf
 8. Даттон Т. Будуючи «Матрицю». Національні стратегії з розвитку штучного інтелекту [Електронний ресурс] / Т.Даттон // Тексти.org.ua. –20.07.2018. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/86598/Budujuchy_Matrycu_Nacionalni_strategiji_z_rozvytku_shtuchnogo?a_srt=1
 9. Зарубежный опыт построения инновационной инфраструктуры (на примере США) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://foykes.com/zarubezhnyj-opyt-postroeniya-innovatsionnoj-infrastruktury-na-primere-ssha/
 10. Национальная инновационная система США [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: https://habr.com/post/405577/
 11. Office of the Secretary of Defense. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2013, Annual Report to Congress. – 83 p.

Статтю було отримано 08.06.2018