Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Концептуальні засади управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора

УДК: 332.1:658

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-6

Утенкова Каріна Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, ORCID ID: 0000-0001-9097-5431

Стаття присвячена управлінню механізмом економічної безпеки аграрного сектора.

Метою статті є розвиток концептуальних засад управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора.

Методи дослідження: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань.

Аграрна політика України має ознаки ситуативності і неузгодженості,  що пояснюється наявністю неструктурованого поля суб’єктів, що визначають аграрну політику галузі. Однією із першочергових задач сьогодення є розробка нормативного документу, що визначатиме ключові аспекти подальшого зміцнення економічної безпеки аграрного сектора і буде складовою аграрної політики України. Запропоновано концептуальні засади створення стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України. Метою стратегії є формування дієвого механізму управління економічною безпекою аграрного сектора України, як складової ефективної аграрної політики. Комплексний підхід до управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора дозволив у цілому запропонувати напрями його удосконалення. Насамперед йдеться про нормативно-правове та інформаційне забезпечення, а також доповнення механізму економічної безпеки такими інструментами як паспортизація і аудит. Застосування паспортизації економічної безпеки є водночас і інструментом виміру певних індикаторів стану економічної безпеки в цілому або окремих її складових. Моніторинг таких індикаторів забезпечує інформацією щодо руху в напрямі досягнення встановлених критеріїв економічної безпеки аграрного сектора. Зазначене вище обґрунтовує доцільність подальшого розвитку інституту паспортизації економічної безпеки аграрного сектора, що сприятиме вирішенню проблеми управління механізмом економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, аграрний сектор, управління, механізм, паспортизація, аудит.

Література.

  1. FAO, The future of food and agriculture – trends and challenges. Rome. URL: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
  2. Амбросов В., Маренич Т. Механізми ефективного функціонування агроформувань. Економіка України. 2006. № 6 (535).  С. 60-66.
  3. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. Київ: КВІЦ, 1999. 462 с.
  4. Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. № 10. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
  5. Онєгіна В.М., Шибаєва Н.В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. № 1. С. 18-24.
  6. Ткачук В.І., Прокопчук О.А., Яремова М.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: «Видавництво «Волинь», 2013. 276 с.
  7. Утенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектора: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: ПромАрт, 2020. 360с.
  8. Ульянченко О.В., Утенкова К.О. Моніторинг ефективності управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 19-25.
  9. Sustainable Development Goals. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/sustainable-development-goals.html

Статтю було отримано 15.05.2020