Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

 Концептуальні засади розвитку методології управління фінансами агроформувань

УДК 339.727.330.4

СТЕЦЮК П.А.,
доктор економічних наук, професор,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Анотація

У статті наведені результати наукового аналізу особливостей та закономірностей формування сучасної парадигми управління фінансами підприємств аграрного сектору економіки. Аргументовано необхідність створення нової системи управління фінансами малих і середніх аграрних підприємств, адекватної сучасним економічним умовам їх виробничої та інвестиційної діяльності. Визначено теоретичні передумови розвитку методології управління фінансами аграрних підприємств, обґрунтовано його системний характер та логічні взаємозв’язки між окремими елементами. Представлено загальну схему системи управління фінансами. Розкрито логічну послідовність етапів створення ефективної системи фінансового менеджменту аграрних підприємств.

Ключові слова: методологія, управління, фінанси, механізми, інструменти, економічна стратегія, фінансова політика, аграрні підприємства.

Література

 1. АндрійчукВ. Г. Економіка аграрних підприємств: [Підручник] / В. Г. Андрійчук. – [2 ге вид., доп. і переробл.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 624 с.
 2. ГудзьО. Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства
  імені Петра Василенка : Економічні науки. – 2012. – Вип. 126. – С. 10-18.
 3. Дем’яненко М. Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика): [монографія] / М. Я. Дем’яненко, О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 302 с.
 4. Зеліско І. М. Фінансові потоки агропромислових компаній / І. М. Зеліско // Агросвіт. – 2014. –
  № 24.– С. 3-7.
 5. Лупенко Ю. О. Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Облік і фінанси. – 2015. – № 1(67). – С. 81-87.
 6. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9.– С. 5-14.
 7. Малік М. Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва / М. Й. Малік // Фінанси України. – 2004. – №  5. – С. 47-53.
 8. Непочатенко О. О. Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, О. В. Яковенко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету; редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – 2009. – Вип. 70. – Ч. 2: Економіка. – С. 130–135.
 9. Петрук О. М. Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК / О. М. Петрук, І. О. Григорук // Облік і фінанси. – 2014. –
  № 4(66). – С. 108-114.
 10. Ринкова трансформація економіки АПК: [кол. монографія у 4ч.] / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. – Ч. 3: Фінансово-кредитна система. – К. : ІАЕ, 2002. – 477 с.
 11. Саблук П. Т. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. Л. Валентинов. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.
 12. Чупіс А. В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: [науково-методичне видання] / А. В. Чупіс та ін. – Суми: Довкілля,
  2001. – 404 с.
 13. Комарова Н. В. Теоретические основы менеджмента: конспект лекций / Н. В. Комарова. – М. : Доброе слово, 2005. – 64 с.

 

Статтю було отримано 04.03.2016