Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері

УДК 338.439.5

ДАНЬКО Ю. І.,
доктор економічних наук, доцент,
ЖМАЙЛОВ В. М.,
кандидат економічних наук, професор,
БЛЮМСЬКА-ДАНЬКО К.В.,
кандидат економічних наук,
Сумський національний аграрний університет

Анотація

В статті проведене комплексне дослідження конкурентних засад розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері в умовах трансформаційних змін ринкового середовища. Встановлено, що використання прогресивних маркетингових концепцій дозволяє підприємству не пасивно реагувати на ринкові явища, а здійснювати раціональну, добре координовану політику завоювання ринків збуту, з одного боку, пристосовуючи асортимент товарів до вимог ринку, а з іншого – активно формуючи потреби і попит з метою найбільш прибуткової реалізації наявних ресурсів. Доведено, що активізація розвитку маркетингової діяльності та перехід до більш прогресивних концепцій напряму залежить від ефективності реалізації маркетингових стратегій. Встановлено, що в умовах коли на ринку агропродовольчої продукції існує високий рівень конкуренції, саме маркетингова діяльність є визначальним чинником, що забезпечує наявність конкурентних переваг. Моніторинг споживчого ринку агропродовольчої продукції дозволив виявити той факт, що зростає вимога до якості продукції, наявності торгової марки та іміджу виробника, які є невід’ємною частиною інноваційної маркетингової діяльності. Доведено, що дослідження споживчого ринку агропродовольчих товарів, в першу чергу, має враховувати купівельну спроможність споживача.

Ключові слова: конкуренція, інноваційна маркетингова діяльність, маркетингові концепції, організаційно-економічний механізм, ринок.

Література

 1. Блюмська-Данько К. В. Розвиток маркетингової діяльності аграрних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / К. В. Блюмська-Данько. – Харків, 2015. – 24 с.
 2. Данько Ю. І. До питання здійснення маркетингової діяльності аграрними підприємствами / Ю. І. Данько // Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. ‑ 2007. ‑ Вип. 56. – С. 88-93.
 3. Єранкін О. О. Трансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. О. Єранкін. – Київ, 2010. – 33 с.
 4. Зайцев Ю. Організаційно-економічні засади побудови маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках / Ю. Зайцев // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – №. 2. – С. 115-122.
 5. Красноруцький О. Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринків продовольства і сільськогосподарської продукції / О. Красноруцький // Зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Вип. 9. – 2008. – С. 31-35.
 6. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – №. 12. – С. 5-11.
 7. Чухрай Н. І. Логістика у діяльності вертикальних маркетингових структур аграрного сектора / Н. І. Чухрай // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Т. 16. – №. 1-2.
 8. Babin B. J., Zikmund W. G. Exploring marketing research. – Cengage Learning, 2015.
 9. De Mooij M. Global marketing and advertising: Understanding cultural paradoxes. – Sage Publications, 2013.
 10. Kotler P. et al. Marketing management. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 2015. – Т. 14.
 11. Sheth J. N., Sisodia R. S. Does marketing need reform?: Fresh perspectives on the future. – Routledge, 2015.

Статтю було отримано 27.03.2017