Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Компетентнісний профіль фахівця в системі менеджменту персоналу

УДК 377.1

ПОЛИВАНА Л. А.,
кандидат економічних наук, доцент,
ЛУЦЕНКО О. А.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка.

Анотація

Професійна підготовка майбутнього фахівця, який зможе бути конкурентоспроможним на ринку праці є своєрідною вимогою сьогодення до сучасної освіти. Компетентнісний підхід до професійної підготовки повинен охоплювати поряд із конкретними знаннями й уміннями студентів їхні здібності, готовність до пізнання, до професійної діяльності, соціальні навички. На основі важливих інструментів компетентнісного підходу в статті узагальнено і запропоновано головні складові компетентнісного профілю та розроблено його для головного бухгалтера. Потребують подальшої розробки, аналізу та узагальнення питання визначення змісту та структури професійної компетентності майбутніх бухгалтерів.

Ключові слова: компетенція, компетентність, підхід, компетентнісний профіль.

Література

  1. Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: [методическое пособие] / В. И. Байденко. – М., 2006. – 54 с.
  2. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: [монографія] / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.
  3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. — М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 42 с.
  4. Ибрагимов Г. И. Компетентностный подход в профессиональном образовании / Г. И. Ибрагимов // Образовательные технологии и общество. — 2007. — Т. 10. – № 3. — С. 361-365.
  5. Бурмистрова Н. А. Методическая система обучения математике будущих бакалавров направления «Экономика» на основе компетентностного подхода: автореф. дис. докт. пед. наук / Н. А. Бурмистрова. – Красноярск, 2011. – 30 с.
  6. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
  7. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 84 с.
  8. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: [монографія] / За ред. О. А.Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.
  9. Code of ethics for professional accountants [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf.
  10. Вікіпедія — вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Статтю було отримано 31.08.2016