Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Класифікація напрямів та методів стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін

УДК 336.72

МАТЮШЕНКО Ю. В.,
аспірант,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотація

Розглянуто основні класифікації і види методів стимулювання персоналу, які були розроблені вченими-економістами і використовуються на сучасних підприємствах. Проведено аналіз цих класифікацій, запропонована нова класифікація стимулювання персоналу з урахуванням її напрямків проведення на підприємстві за умов здійснення організаційних змін. Було виявлено, що одним з найважливіших аспектів, що впливають не тільки на ефективність роботи персоналу, а й на ефективність проведення організаційних змін на підприємстві, є стимулювання. Виділено два напрямки стимулювання персоналу до проведенні організаційних змін, а саме: стимулювання участі у здійсненні організаційних змін на підприємстві та стимулювання підвищення ефективності праці персоналу у здійсненні організаційних змін на підприємстві.

Ключові слова: стимулювання, організаційні зміни, напрямки та методи стимулювання персоналу на підприємстві до здійснення організаційних змін, форми прояву методів стимулювання персоналу.

Література

 1. Богиня Д. П. Основи економіки праці: [Навчальний посібник] / ДПБогиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 312 c.
 2. Колот А. М. Мотивація персоналу: [Підручник] / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
 3. Менеджмент персоналу: [Навчальний посібник] / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – [Вид. 2-ге, без змін]. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с.
 4. Семикіна М. В. Науково-методичні засади управління продуктивністю праці / М.В. Семикіна // Економіка праці. Наук. вісн. ЧДІЕУ. – 2010. – № 2(6). – С. 160-167.
 5. Колмагоров М. В. Отношение работников к стимулированию труда на предприятии / М. В. Колмагоров, С. И. Ксенофонтов, И. П. Поварич // Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность: Матер. Междунар. Научно-практ. конфер. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 109-111.
 6. Мурашов М. В. Нематериальная мотивация персонала. Как заставить сотрудников поверить в себя? / М. В. Мурашов // Кадровый менеджмент. – 2003. – № 2[6]. – С. 16-18.
 7. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро. – М. : ГроссМедиа, 2005. – 224 с.
 8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: [Учебное пособие] / Под ред. П.В. Шелитова – М. : ИНФРА-М, Новосибирск НГАЭ и У., 2000. – 423 с.
 9. Мескон М. Х. Основы менеджмента: [Учебник] / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Общ. ред. и вступ. ст. Л.И. Евенко; пер. с англ. – [3-е изд.]. – М. : Дело, 2000. – 704 с.
 10. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 1997. – 607 с.
 11. Мельничук И.В. Современные методы мотивации персонала в организации: [Электронный ресурс] / И. В. Мельничук // Режим доступа: http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01116/Meljnichuk.pdf.
 12. Брасс А. А. Кадровый менеджмент: [Учебно-методическое пособие] / А.А. Брасс. – Минск : РИВШ, 2008. – 248 с. 13. Фоміна В. Мотивація працівників виробничої сфери / В. Фоміна // Управління розвитком. – № 4. –
  2013. – С. 19-20.

Статтю було отримано 02.09.2016