Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Категорія «ринковий розподіл» в дослідженнях управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств

УДК 339.138

ЗАЙЦЕВ Ю. О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Стаття присвячена систематизації понятійно-категоріального апарату досліджень маркетингової та збутової діяльності аграрних підприємств. Розглянуто взаємозв’язок понять «маркетингова діяльність» та «збутова діяльність» підприємства з категорією «ринковий розподіл продукції». Встановлено, що як складова процесу відтворення, розподіл є ключовою стадією, яка визначає результативність, а отже й тип відтворення. При реалізації стадії розподілу продукції в структурі циклу відтворення приймаються та втілюються рішення, які вже на стадії обміну формують результати економічної діяльності суб’єктів. Доведено доцільність розгляду капіталу в якості об’єкта відтворення, що дозволяє ідентифікувати напрями, шляхи та інструменти забезпечення ефективності протікання всіх стадій відтворювального процесу на мікрорівні.

Ключові слова: ринок, маркетингова діяльність, збутова діяльність, аграрне підприємство, ринковий розподіл продукції.

Література

 1. Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман; сокращенный перевод с англ. – М. : Экономика, 1990. – 350 с.
 2. Друкер П. Эффективное управление / П. Друкер. – М. : Издательство ТД «Гранд», 1998. – 288 с.
 3. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: [учебное пособие] / М. Е. Залманова. – Саратов : СГТИ, 1992. – 80 с.
 4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; [пер. с англ.]. — М. : Изд-во Вильямс, 2007. — 656 с.
 5. Хершген Х. Маркетинг : Основи професійного успіху: [Підручник для вузів] / Х. Хершген; пер. з нім. – М. : Инфра – М, 2000. – 344 с.
 6. О’Шоннеси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шоннеси; пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. — СПб. : Питер, 2002. — 720 с.
 7. Sоrensen O. J. Marketing as a Social Construction: Alternative Views on the Interface between the Enterprise and the Environment. Copenhagen Business School: Workshop on Business Systems
  in the South. 1996.
 8. Костоглодов Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – Ростов–на-Дону: «Экспертное бюро», 1997. – 132 с.
 9. Красноруцький О. О. Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: [монографія] / О. О. Красноруцький. — Херсон : Грінь Д.С, 2012. — 348 с.
 10. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. — М. : Наука, 1982.
 11. Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс / Дж. Стиглер // Теория фирмы. – СПб.: Экон. шк., 1995. – С. 299–328.
 12. Baumol W. J. Welfare Economics and the Theory of the State. – 2nd ed. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.

Статтю було отримано 12.03.2017