Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Значення логістичних систем контролю в системі управління

УДК 334.01

КОРНІЄЦЬКИЙ О. В.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В сучасних умовах світової фінансово-економічної кризи, що важко відобразилася на українській економіці, питання виживання й підвищення оптимізації діяльності логістичних систем  набувають важливого значення для всіх господарюючих суб’єктів. В статті окреслюється сутність контролю логістичних систем, уточнюється його роль в процесі управління, викладаються основні підходи щодо його розуміння, а також визначаються фактори, що впливають на діяльність підприємств. Метою даної статті є визначення системи контролю у системі управління, її використання як однієї із функцій управління, що в свою чергу забезпечує ефективність функцій  всього механізму менеджменту за умови використання логістичних систем управління. Також досліджено основні функції управління в логістиці, окреслено, що однією із функцій економічного аналізу є контроль, який направлений на виявлення факторів, які знаходять  відхилення та їх причини. Окреслюється сутність контролю логістичних систем, уточнюється його роль в процесі управління, викладаються основні підходи щодо його розуміння, а також визначаються фактори, що впливають на діяльність підприємств. Розкривається роль контролю логістичних систем, що відіграє важливу роль в  управлінні підприємством. Застосування і використання контролю логістичних систем в управлінні логістичними процесами на підприємстві досліджені недостатньо добре, зокрема не отримали  відображення через відсутність теоретичних та  обґрунтованих  процедур логістичного контролю як прикладного напрямку економічного розвитку підприємства; потребує розвитку методологія застосування контролію логістичних систем на  підприємствах з уточненням термінології; не розглянута проблема можливості адаптації світових досліджень в галузі логістичного контролю до умов господарювання вітчизняних підприємств. Через це виникає безліч проблеми щодо координації та контролю логістичних витрат підприємства як логістичної системи функцій управління.

Ключові слова: логістична система, функції логістичної системи, процес управління,контроль.

Література

  1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : [підручник] / В. Г. Андрійчук. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
  2. Волков О. І. Інноваційний розвиток промисловості України : [навчальний посібник] / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан ; за ред. О. І. Волков, М. П. Денисенко. – К. : КНТ, 2006. – 648 с.
  3. Гетманцева Н.Д. Методологія наукових досліджень : [навчальний посібник] / Н. Д. Гетманцева. – К. : КНЕУ, 2009. – 516 с.
  4. Журкіна Н. Ю. Формування інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень як метод підвищення ефективності управління / Н. Ю. Журкіна // Економіка : проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2004. – Том І, Вип. 196. – С. 804–809.
  5. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : [навчальний посібник] / Т. В. Майорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.
  6. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2001. – 258 с.
  7. Козаченко Г. В. Управління затратами підприємства : [Монографія] / Г. В.Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов. – Київ : Лібра, 2007. – 320 с.

 

Статтю було отримано 16.03.2018