Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку

УДК 633.1:664.7

ГРІДІН О. В.,
старший викладач,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті досліджено сучасний стан, виявлені основні проблеми та окреслені перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу України. Зернове господарство є стратегічною галуззю агропромислового комплексу, що визначає в сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектора національної економіки. Визначені основні чинники, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Встановлено, що стратегічно важливим є техніко-технологічне переозброєння підприємств зернопродуктового підкомплексу на інноваційно-інвестиційній основі. У забезпеченні подальшого розвитку зернопродуктового підкомплексу значну увагу необхідно приділити врегулюванню міжгалузевих відносин між виробниками зерна, переробними підприємствами та галузями матеріально-технічного забезпечення процесів виробництва та переробки. Зерновий ринок виступає основою для формування пропозиції основних видів продовольчих продуктів для населення держави та їх вартості, а також важливим експортним товаром, незамінною сировиною для багатьох галузей АПВ. Визначена ролі держави у забезпеченні ефективного розвитку зернової галузі України.

Ключові слова: аграрно-промислове виробництво, зернопродуктовий підкомплекс, ринок зерна, ефективність.

Література

 1. Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 38-46.
 2. Грідін О. В. Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України / О. В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 161. – С. 136-144.
 3. Грідін О. В. Стан та найближчі перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу Харківського регіону / О. В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2008. – Вип. 70. – С. 64-69.
 4. Дем’яненко С. І. До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України / С. І. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 14-19.
 5. Кваша C. M. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 16-24.
 6. Колодійчук В. А. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України / В. А. Колодійчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 9-10(1). – С. 45-48.
 7. Мельник Л. Л. Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання / Л. Л. Мельник // Агросвіт. – 2013. – № 4. – С. 13-19.
 8. Погріщук Б. В. Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти / Б. В. Погріщук // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 4-7.
 9. Погріщук Б. В. Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України / Б. В. Погріщук // Агросвіт. – 2009. – № 16. – С. 11-15.
 10. Погріщук Б. В. Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації / Б. В. Погріщук // Агросвіт. – 2010. – № 4. – С. 13-17.
 11. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – С. 10-17.
 12. Світовий О.М. Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості / О. М. Світовий // Економіка АПК. – 2016. – № 2. – С. 52-58.
 13. Седікова І. О. Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу / І.О. Седікова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 114-117.
 14. Седікова І. О. Розвиток зернопродуктового підкомплексу і його інфраструктури / І. О. Седікова // Зернові продукти і комбікорми. – 2012. – № 2. – С. 13-15.
 15. Суліма Н. М. До питання ефективності функціонування підприємств зернопродуктового підкомплексу / Н. М. Суліма // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 242-248.
 16. Шпичак О. М. Вигоди та проблеми експорту зерна з України / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 5-15.
 17. Шпичак О. М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 2(21). – С. 8-14.

Статтю було отримано 09.03.2017