Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Заробітна плата найманих працівників аграрної сфери: сучасні соціально-економічні та облікові аспекти

УДК: 331.221:657.05

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-2

Крюкова Ірина Олександрівна,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку і оподаткування
Одеського державного аграрного університету,
ORCID ID: 0000-0002-0577-6364
Федерка Тетяна Миколаївна,
магістрант кафедри обліку і оподаткування
Одеського державного аграрного університету

Вступ. Аграрному сектору сьогодні притаманні чисельні соціально-економічні проблеми, основними з яких постають міграція сільського населення, низький рівень доходів і якості життя мешканців сільських територій, нерозбудованість соціальної інфраструктури села, зниження престижу аграрної праці у молодих фахівців. За таких реалій однією з умов вирішення зазначених проблем є підвищення рівня оплати праці та доходів найманого персоналу аграрних бізнес-суб’єктів.

Метою статті є виявлення і аналіз сучасних соціально-економічних тенденцій і проблем обліково-аналітичного забезпечення у сфері оплати праці персоналу аграрних формувань.

Результати. У статті досліджено сучасний стан зайнятості й оплати праці персоналу сільського господарства. Визначено регіональні розбіжності у рівні заробітної плати працівників аграрного сектору. Проаналізовано розмір мінімальної та середньої заробітної плати в Україні у порівнянні з аналогічними показниками країн Європейського Союзу. Визначено сучасні соціально-економічні тенденції, які характеризують стан оплати праці найманого персоналу вітчизняних аграрних формувань. Виявлено проблемні аспекти бухгалтерського обліку праці та розрахунків з найманими працівниками у сільському господарстві. Обґрунтовано певні заходи, спрямовані на удосконалення обліково-аналітичної підтримки управління персоналом бізнес-суб’єктів аграрної сфери.

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, персонал, сільське господарство, облік витрат, розрахунки з працівниками, аналітична підтримка, аграрні формування.

Література.

 1. Сільське господарство України. 2018: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf
 2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/108/95-вр.
 3. П(С)БО 26 «Виплати працівникам». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.
 4. Середня заробітна плата в Україні. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average.
 5. Села, трактори, колгоспи: 5 міфів про роботу в агросекторі. URL: https://happymonday.ua/ru/specproject/5-mifiv-pro-robotu-v-agrosektori.
 6. Ткачук В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 6-12.
 7. EU Farm Economics Overview based on 2016 FADN data. European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu
 8. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupBookmark.do
 9. Ігнатенко М.М. Формування та управління розвитком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 470с.
 10. МСБО 19 «Виплати працівникам». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011
 11. Ярмолюк О.Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівників підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2947
 12. Суліменко Л.А. , Киян А.В., Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 395-403.
 13. Красноруцький О.О., Руденко С.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом аграрних підприємств. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. (Львів, 19-21 березня 2019 р.). Львів: ЛНАУ, 2019. С. 224-227.

Статтю було отримано 10.05.2020