Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ефективність систем стратегічного управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств

УДК 338.22.021.4 : 338.23 : 631.15.017.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-14

ЛІЗУТ Рафал Анджей,
здобувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті опрацьовано компоненти та складові систем стратегічного управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств, а також викладено основні чинники впливу на підвищення результативності їх функціонування в різних умовах. Доведено, що за сучасних умов розвитку ринкових відносин більша увага приділяється компонентам організаційно-економічної безпеки поряд з ситуативними проблемами політичного, соціального, економічного та правового характеру. Визначено необхідність формування обґрунтованої сукупності показників та індикаторів для оцінки та аналізу результативності організаційно-економічної безпеки аграрних підприємств, від проведення якої залежить оцінка реальної ситуації з безпекою суб’єктів агробізнесу, визначення рівня їх менеджменту й можливостей моніторингу. Ідентифіковано, що в існуючому універсальному формалізованому підході до аналізу організаційно-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу є окремі недоліки при розробці, а також не існує відповідної системи з чітко визначеним переліком кількісних показників та індикаторів. Одночасно доведено наявність певних методологічних проблем аналізу стану її й прогнозування динаміки її рівня розвитку на перспективу. Тому в дослідженні запропоновано використовувати показники, які визначатимуть за існуючими на підприємствах реальними даними зміни рівня організаційно-економічної безпеки, яка проявляється через індикатори (фінансова стійкість, рентабельність виробництва, ефективність, конкурентоспроможність продукції, ринкова частка тощо). При цьому, як результат, індикатори матимуть визначені властивості. По-перше, вони утворюватимуть систему, в якій знаходяться у взаємодії і виконують свою індикативну функцію тільки за цієї умови. По-друге, матимуть високу чутливість і є сигналами про виникнення загроз у зв’язку із зміною організаційно-економічної ситуації в агропідприємствах. По-третє, будуть чітко формалізовані, відображатимуть загрози й виклики у кількісній формі.

Ключові слова: безпека підприємства, організаційно-економічна безпека, система індикаторів безпеки, фактори впливу, показники результативності, агробізнес, підприємство.

 

Література

  1. Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. № 4. С. 76-80.
  2. Мандич О. В. Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 172. С. 141-146.
  3. Плигун С. В. Проблемні аспекти дослідження кон’юнктури сільськогосподарського ринку в Україні. Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 52-55.
  4. Рижикова Н. І. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. Вип. 4. С. 45-54.
  5. Babenko V., Perevozova I., Maliy O., Mykolenko I. World informatization in conditions of international globalization: factors of influence. Global Journal of Environmental Science and Management. 2019. Vol. 5(SI). Р. 172-179. DOI: 10.22034/IJHCUM.2019.05.SI.19
  6. Eilon S. Management control. Harvard Business School Press. 1971. 207 р.
  7. Faiier O., Arefieva O., Miahkykh I., Khloponina-Gnatenko O. Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance. Global Journal of Environmental Science and Management, 2019. 5(SI). Р. 51-60. DOI: 10.22034/gjesm.2019.05.SI.06
  8. Mandych O. et al. Competitive development of subjects of the agri-business: theory and practice. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 28(4). P. 86-91.
  9. Sievidova I. A. Factors affecting the economic management efficiency of agricultural enterprises in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. Vol. 15 (2 (c. 1)). P. 204-211.
  10. Sievidova I. et al. Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. Vol. 6 (4 (102)). P. 47-56. DOI:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.187844

Статтю було отримано 15.04.2019