Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ефективність застосування системи моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами

УДК 351.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-10

ГАВРИЛКО,
перший заступник начальника Головного управління
Державної фіскальної служби в Харківській області

Анотація

Вступ. Через вплив світової фінансової кризи й ріст конкуренції на міжнародному ринку контроль в управлінні підприємством набуває важливого значення. Він забезпечує наявність зворотного зв’язку між керуючою та керованою підсистемами підприємства.

Метою наукового дослідження є обґрунтування ефективності застосування системи моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами в умовах нестабільного економічного середовища.

Результати. Встановлено, що існуючі підходи до управління аграрним підприємством не сприяють ефективному впровадженню моніторингу й контролю. На основі експертного аналізу було виявлено ряд проблем в процесі управління агробізнесом. Визначено, що розвиток стратегічного управління в діяльності аграрних підприємств гальмується через відсутність використання відповідного інструментарію моніторингу й контролю. Визначено орієнтири суб’єктів аграрного бізнесу відповідно до ринкової концепції управління підприємством. Проведено коефіцієнтний аналіз використання потужностей і прибутковості аграрних підприємств. Встановлено невідповідність існуючих підходів менеджменту аграрних підприємств до вимог ринкового середовища. Виявлено, що недосконала організація управління підприємством сприяє формуванню нестабільної інформаційної бази контролю підприємства. Визначено оперативну спрямованість контролю в управлінні підприємством аграрної сфери та нехтування стратегічними факторами успіху. Обгрунтовано, що інтеграція інструментів економічного моніторингу й контролю в системі управління сприяє зростанню економічної ефективності підприємств.

Висновки. Формування стратегійних цілей аграрних підприємств відбувається на основі викривленої імплементації концепції сталого розвитку. Встановлено наявність значної кількості факторів, які гальмують процес підвищення рівня інвестиційної привабливості й економічної ефективності діяльності суб’єктів аграрного бізнесу.

Ключові слова: моніторинг, контроль, управління підприємством, суб’єкт аграрного бізнесу, ефективність, стратегічне управління, інструменти моніторингу та контролю, інформаційна база.

Література

  1. Андросова Т. В., Круглова О. А., Козуб В. О. Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві. Проблеми економіки. 2014. № 3. С.194-201.
  2. Галіцин В. К., Суслов О. П., Самченко Н. К. Концептуальні засади моніторингу. Бізнес-Інформ. 2013. № 9. С.330-335.
  3. ДерійВ. А. Методи внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільськогосподарських підприємствах. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1 (18). С. 254-
  4. Козуб В. О. Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. БізнесІнформ. 2013. № 2. С.163-
  5. КрюковаО. І., Гнатьєва Т. М. Внутрішній контроль в системі управління підприємствами АПВ. Аграрний вісник Причорномор’я. 2014. № 75. C. 67.
  6. Погорєлова Т. В. Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. № 2. С.179-186.
  7. ПогріщукБ. В., Пилявець В. М. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу виробництва продукції рослинництва. Економічні горизонти. № 2(3). С. 66-74.
  8. ПилявецьВ. М., Пославська Л. І. Організаційні засади контролю процесу виробництва рослинницької продукції в діяльності підприємств АПК. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. C. 905- URL : http://global-national.in.ua/issue-16-2017.

Статтю було отримано 07.05.2019