Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі

УДК 330.101

КОРНІЄЦЬКИЙ О. В.,
доктор економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ОРЕЛ А. М.,
кандидат економічних наук, старший викладач,
Миколаївський національний університету імені В.О. Сухомлинського

Анотація

Основою спільного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень є зіставлення висунутої робочої гіпотези з дослідними даними спостережень обліку та аналізу. Теоретичні та експериментальні дані в обліку та аналізу порівнюються з методом зіставлення відповідних графіків, показників, балансів. Критеріями зіставлення можуть бути мінімальні, середні та максимальні відхилення експериментальних результатів від даних, встановлених розрахунком на основі теоретичних залежностей. Однак найбільш достовірними слід вважати критерії адекватності (відповідності) теоретичних залежностей експериментальним. В статті встановлено, що у реалізації ефективності використання теоретичних та експериментальних досліджень важлива роль відводиться обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємств. З їх допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства в аналізі та дослідженню управлінських рішень, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Ключові слова: теоретичні та експериментальні дослідження, облік, аналіз, логічний та історичний метод, гіпотетичний метод, управлінський облік, експеримент.

Література

  1. Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 416 с.
  2. Донцова Л. В. Анализ бухгалтерской отчетности / Л. В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М. : Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 224 с.
  3. Ефимова О. В. Финансовый анализ / О. В. Ефимова. – М. : Издательство «Бухгалтерский учет», 2001. – 320 с.
  4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 512 с.
  5. Кондраков Н. П. Основы финансового анализа / Н. П. Кондраков. – М. : Главбух, 2001. – 111 с.
  6. Маренич Т. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку / Т. Г. Маренич // Вісник ХНТУСГ. –2014. – Вип. 150: Економічні науки. – С. 19-25.
  7. Маренич Т. Г. Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності / Т. Г. Маренич // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 54-59.
  8. Савицкий Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкий. – Минск : ІП «Эко-перспектива», 2000. – 498 с.
  9. Сухачева Г. Финансовый результат: насчитанный и полученный / Г. Сухачева // Бухгалтерское приложение. – 2001. – № 19. – С. 11-22.
  10. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 208 с.

Статтю було отримано 02.09.2016