Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Економічні передумови трансформації галузевих пропорцій та масштабів виробництва продукції аграрних підприємств

УДК 631.15:330.31:339.1

ПОНОМАРЬОВ О. С.,
кандидат економічних наук, доцент,
Народний депутат України,
ЗАЙЦЕВ Ю. О.,
кандидат економічних наук, доцент, начальник
Центральної ОДПІ м. Харкова Державної фіскальної служби України.

Анотація

В статті зазначається, що трансформації національної економічної системи супроводжуються кризовими явищами, загостренням політичної та соціально-економічної ситуації, що й обумовлює необхідність глибокого їх вивчення. Проведене дослідження динаміки відтворювального процесу в контексті ринкових трансформацій, а також умов і факторів, які визначають результативність і ефективність аграрних реформ. Обґрунтовані окремі пропозиції з приводу структурної перебудови із пріоритетним розвитком великих спеціалізованих аграрних підприємств. Встановлено, що негативні тенденції в розвитку аграрного сектору економіки обумовлені суб’єктивними причинами. Екстенсивне ведення виробництва супроводжується зниженням ефективності використання землі суб’єктами господарювання всіх організаційно-правових форм. Визначено, що дотримання продовольчої безпеки держави та формування збалансованого аграрного ринку можливе лише на основі відродження великих спеціалізованих сільськогосподарських підприємств із поступовим переходом до моделі розвитку інтенсивного типу.

Ключові слова: ринкова трансформація, аграрна реформа, аграрний сектор економіки, спеціалізовані аграрні підприємства.

Література

  1. Лукінов І. Продуктивні сили села – основа його відродження і прогресу : Вибрані праці / І. Лукінов. – [у 2-х кн.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – Кн. 2. – 2007. – 794 с.
  2. Соловьев Н. Ф. Аренда как фактор преобразования отношений собственности в аграрном секторе экономики. Арендные отношения в системе экономического механизма хозяйствования / Н. Ф. Соловьев // Харьковский государственный аграрный университет: сборник научных трудов. – Харьков,1992. – С. 5-16.
  3. Гайдуцький П. І. Економічні реалії та індустріальні міражі / П. І. Гайдуцький // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 244.
  4. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України: Наукова доповідь // Економіка АПК. – 2000. – № 8. – С. 3-36.
  5. Молдаван Л. В. Деякі питання реалізації аграрної політики: аналітична записка / Л. В. Молдаван. – К. : Інститут економіки НАН України, 2001. – 48 с.
  6. Юрчишин В. Формування і системний розвиток новітньої державної аграрної політики / В. Юрчишин // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 4-14.
  7. Сільське господарство України в 2014 році: статистичний щорічник / За ред. О. М. Прокопенка. – Київ : Держаналітінформ, 2015. – 379 с.

Статтю було отримано 29.08.2016