Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Економічна природа соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу

УДК: 338.43

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-7

Деркач Олександр Валерійович
здобувач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-3310-3271

У статті досліджено економічну природу соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Виявлено, що у сучасних економічних умовах соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу є системою поглядів та різних моделей вирішення економічних конфліктів соціально-економічного розвитку аграрної сфери, що має стати основою ціннісних, домінантних установок сучасної бізнес-спільноти. Зазначено, що основне значення соціальної відповідальності полягає в забезпеченні стійкості соціально-економічної системи за рахунок задоволення інтересів у зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльності суб’єктів аграрної сфери. Масштаби соціальної активності в аграрному бізнесі можуть істотно зрости, якщо держава буде її заохочувати та стимулювати шляхом формування сприятливого соціально безпечного середовища для діяльності підприємців. Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу є важливим інструментом підвищення репутації підприємства, довіри з боку суспільства, інвестиційної привабливості, капіталізації та конкурентоспроможності аграрного виробництва. Дослідження об’єктивних основ і форм реалізації соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу пов’язане з необхідністю визначення функцій та тенденцій розвитку аграрного виробництва. Практичне втілення концепції соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу на засадах опрацювання найбільш сучасних принципів і методичних підходів до організації вітчизняного аграрного бізнесу вимагає прийняття інноваційних рішень з боку менеджменту та зміни парадигми мислення власників і керівництва. Зміщення ключових орієнтирів з питань максимізації прибутку та підвищення рентабельності на вирішення соціальних питань і інтелектуальну капіталізацію аграрного виробництва у сучасних умовах постає головним чинником досягнення економічного успіху та зміцнення конкурентних позицій на ринку. Визначено принципи, що дозволяють сформувати організаційно-економічний механізм її активізації в підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, дієвість, стратегічну узгодженість елементів та інструментів впливу, ефективність якого забезпечується фундаментальними принципами поліструктурності, компліментарності, інституційної визначеності.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, підприємництво, суб’єкти підприємництва, суб’єкти агробізнесу.

Література.

  1. Гнатьєва Т.М. Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства. Економічний форум. № 4. 2014. С.133-141.
  2. Грицина Л.А. Еволюція та формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Наука та технології: крок в майбутнє – 2007». Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2007. Т. 2. С. 30-36.
  3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело», 2003. 703 с.
  4. Єлінєвський В.Ю. Формування та шляхи удосконалення регіональної політики в умовах асиметричного розвитку соціально-економічної сфери. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Економіка і менеджмент». № 12 (66). 2015. С. 15-
  5. Зайкіна Г.М. Повышение уровня развития управления социально-економическими системами. Актуальные проблемы интеграции экономических интересов России и Украины: междунар. заоч. научно-практ. конф. (Тольятти – Киев – Одесса, 25 февраля 2014 г.): сборник научных трудов. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. С. 11-15.
  6. Гнатьєва Т.М. Гришова І.Ю. Проблеми формування інноваційної системи України. Інноваційна економіка. № 12. 2012 С. 54-62.
  7. Митяй О.В. Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств. Весник науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 3 (14). С. 53-59.
  8. Шабатура Т.С. Імплементація соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного потенціалу харчових підприємств. Економіка: реалії часу: науковий журнал. № 3 (13). С. 13-21.
  9. Панюк Т.П. Роль cоціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємтсв. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. № 2 (2). С. 118-122.
  10. Красноруцький О.О. Концептуальні засади здійснення корпоративної соціальної відповідальності харчовими та переробними підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 10 (3). 2015. С. 52-

Статтю було отримано 15.03.2021