Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні

УДК 671.1.003.13

АНТОЩЕНКОВА В. В.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
КРАВЧЕНКО О. М.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті досліджується стан та динаміка розвитку молочного скотарства України. Проведені розрахунки та представлений аналіз економічної ефективності виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами. В статті визначено обсяги та структуру валової продукції сільського господарства. Проаналізовано тенденцію зниження питомої ваги виробництва продукції тваринництва, в тому числі молока, в загальних обсягах валової продукції. Визначено рівень самозабезпечення молоком та ємність внутрішнього ринку молока в Україні, які вказують на різке зниження споживання молока і молочної продукції. І хоча виробництво молока в Україні є прибутковим, тобто ефективним, однак це не стримує негативні тенденції до катастрофічного скорочення поголів’я корів і обсягів виробництва молока.

Ключові слова: економічна ефективність, галузь тваринництва, молочне скотарство, молоко.

Література

  1. The environmental impact of dairy production in the EU: practical options for the improvement of the environmental impact. Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/dairy.pdf.
  2. 2. Офіційний веб-сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  3. Пономарьова М. С. Стан розвитку підприємництва в молоко продуктовому секторі України / М. С. Пономарьова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-32.
  4. Онегіна В. М. Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України / В. М. Онегіна, Л. А. Батюк / Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 33-36.
  5. Антощенкова В. В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України / В. В. Антощенкова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 90-96.
  6. Гуцул Т. А. Розвиток ринку молока в Україні / Т. А. Гуцул // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 89-94.
  7. Маслак О. О. Пріоритети молочної галузі: [Електронний ресурс] / О. О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2014. – № 22 (293). – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna.
  8. Божидарнік Т. В. Інституціональні та економічні передумови формування сучасних підприємницьких структур у молокопродуктовому підкомплексі / Т. В. Божидарнік // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету (економічні науки). – Випуск 10 (38). – 2013. – С. 5-17.

Статтю було отримано 01.09.2016