Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення

УДК 657.1

МАРЕНИЧ Т. Г.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Метою статті є узагальнення основних змін у законодавстві стосовно документального оформлення фактів господарської діяльності та розробка пропозицій щодо переліку обов’язкових реквізитів первинних документів. Відзначено, що в законодавчі акти внесено зміни, які стосуються статусу первинних документів і окремих їх обов’язкових реквізитів. Обґрунтовано, що первинний документ – це документ, який підтверджує здійснення господарської операції, процесу, явища або події в господарській діяльності суб’єкта господарювання в момент їх проведення або після завершення. Зроблено висновок про те, що простежується тенденція до скорочення кількості обов’язкових реквізитів. Запропоновано авторський перелік обов’язкових реквізитів первинних документів, який забезпечить повний і достатній опис кожної господарської операції.

Ключові слова: первинний документ, обов’язкові реквізити, господарська операція, первинний облік.

Література

 1. Бутинець Т. А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація: [наукове видання] / Т. А. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 412 с.
 2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / Ф. Ф. Бутинець. – [Вид. 2-е, доп. і перероб.]. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.
 3. БезверхийК. Порядок підтвердження фактів здійснення господарських операцій: обліково-юридичний аспект / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 4. – С. 39-44.
 4. ЛегенчукС. Ф. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід: [Монографія] / С.Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. – 228 с.
 5. ШвецьВ. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [Навчальний посібник] / В. Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.
 6. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / Велш Глен А., Шорт Деніел Г.; [Пер. з анг. О. Мінін, О. Ткач]. – К. : Основи, 1999. – 943 с.
 7. Маренич Т. Г. Удосконалення первинної облікової документації / Т. Г. Маренич // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 68-71.
 8. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
 9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 996-14.
 10. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 р. № 1724-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1724-19.
 11. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: [навчальний посібник] / Під ред. М. В. Кужельного. – [5-те вид., доп. і перероб.] / Н.М. Грабова. – К. : А.С.К., 1998. – 223 с.

Статтю було отримано 16.03.2017