Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Динаміка інтегральних показників рівня сталості економіки України та агропромислового комплексу в Україні

УДК: 631.95

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-9

Козак Катерина Богданівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту та логістики, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-8099-6607

Вступ. Сучасна стадія суспільно-економічного розвитку демонструє зміну світогляду на основі екологічної і одночасно гуманістичної етики. Відповідно, оцінка реального стану національної економіки, розробка ефективної державної економічної політики потребує врахування не лише суто економічних чинників. Вивчення стійкого економічного розвитку на основі статистичних показників, що конкретизуються у макроекономічних, регіональних та галузевих показниках еколого-економічного розвитку і показниках якості життя дає можливість окреслювати області сталості, межі, що представляють собою «коридор» прийнятних відхилень від однозначної траєкторії.

Метою статті є розробка методичних засад щодо інтегрального оцінювання рівня сталості економічного розвитку економіки України та її агропромислового сектору.

Результати. Запропоновано авторський комплексний підхід до оцінки рівні сталості в територіально-галузевому розрізі, що ґрунтується на розрахунку інтегральних показників економічного, соціального, екологічного, інфраструктурного блоків на основі нормування вихідних показників із врахуванням їх стимулюючого та дестимулюючого характеру за середньоарифметичним значенням. Представлено індикатори економічного блоку сталості розвитку національного рівня. Висвітлено динаміку інтегральних показників рівня сталості економіки України та агропромислового комплексу в України. Теоретико-прикладне значення використання авторської методики оцінки рівня сталості в агропромисловому комплексі реалізовано в ідентифікації «вузького місця» в дотриманні умов сталого розвитку зазначеного сектору, що об’єктивується у фактор забезпечення екологічності виробництва. Встановлено, що розвиток агропромислового сектору в рамках стратегії переважання факторів екстенсивного характеру, домінування економічних детермінант функціонування відбилось у нехтуванні екологічними параметрами.

Ключові слова: сталий розвиток, рівень сталості економіки, рівень сталості агропромислового комплексу, інтегральна оцінка рівня сталості.

Література.

  1. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. К.: НТУ «КПІ», 2006. 84 с.
  2. Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі. Управління економікою: теорія та практика. Зб. наук. пр. К.: ІЕП НАНУ, 2016. С. 221-233.
  3. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: монографія. К. : Інформ.-видавн. центр Держкомстату України, 2000. 177 с.
  4. Сторожук А. Сталий розвиток економіки: історико-теоретичний аналіз. Вісник Львівського університету. Вип. 40. 2008. С. 233-237.
  5. Тарасенко І.О., Нетребська Н.В. Оцінка проблем та шляхи забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації. 2015. № 2. С. 103-109.
  6. Цілі сталого розвитку : Україна 2020. Моніторинговий звіт. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf.
  7. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Изд. «Прогресс». Москва. 1982.
  8. Diaz-Chavez R. Rettenmaier N., Rutz D., Janssen R. Global-Bio-Pact set of selected socio-economic sustainability criteria and indicators. IC/IFEU/WIP. London. 2012.

Статтю було отримано 19.05.2020