Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні

УДК: 336

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-1-16

Філіпова Наталія Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Чернігівська політехніка»,
ORCID: 0000-0002-5720-865X

В статті досліджено різноманітні підходи до дефініції «фінансові ресурси». Вирізняють такі функціональні  особливості поняття: частина національного доходу, грошові кошти, грошові фонди, фінансові ресурси, сукупність грошових накопичень тощо. Встановлено, що головною передумовою розкриття змісту є їх структура та джерела формування. Розглянуто структуру та джерела формування фінансових ресурсів, яка включає в себе державні та недержавні кошти (фізичних та юридичних осіб). Сформовано власне визначення поняття «фінансові ресурси охорони здоров’я», під яким слід розуміти грошові кошти у фондовій та нефондовій формах, які акумулюються в руках держави в наслідок розподілу і перерозподілу ВВП, а також суб’єктів господарювання та окремих громадян і призначені для задоволення потреби в охороні здоров’я. Результатом діяльності сфери охорони здоров’я є медична послуга, яка охоплює медичну та фармацевтичну допомогу. Визначено інституціональні фактори фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я: нормативно-правове забезпечення; зростання автономності постачальників медичних послуг; зміна характеру відносин між надавачами медичних послуг та розпорядником бюджетних коштів; механізм контрактування у сфері надання медичних послуг; оптимізація процесу закупівлі; система підвищення кваліфікації лікаря, трансформація медичної освіти; формування нової моделі фінансування сфери охорони здоров’я; нові можливості здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: фінансове забезпечення, охорона здоров’я, джерела фінансового забезпечення.

Література.

 1. Буздуган Я. М. Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Віче. 2008. № 9–10. С. 26–28.
 2. Бирман А. М. Очерки теории советских финансов. Вып. 2. М.: Финансы, 1972. С. 31.
 3. Економічна енциклопедія: у 3 Т. Т. 3 / ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Академія, 2002. 952 с.
 4. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. К.: НІОС, 2000. 416 с.
 5. Василик О. Д. Державні фінанси України. К.: Вища шк., 1997. 383 с.
 6. Писаренко Т. М. Теоретичні основи та особливості формування фінансових ресурсів в установах невиробничої сфери. Тернопіль: Екон. думка, 1999. 63 с.
 7. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. Вісник НБУ. 2000. № 5. С. 11.
 8. Финансовые ресурсы народного хазяйства: (Проблемы формирования и использования) / под ред. В. К. Сенчагова. Финансы и статистика. М. 1982. С. 49.
 9. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. 2-ге вид., випр. та доповн. Львів : Центр Європи, 1997. 576 с.
 10. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2 : О-Я / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного; Львів: Світ, 2006. 568 с.
 11. Філіпова Н. Фінансування охорони здоров’я: досвід європейських країн. Вісник Хмельницького національного університету 2019. № 4. Том 2. С. 324-327.
 12. Б’юкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави; [пер. з англ.]. К.: Академія, 2004. 175 с.
 13. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. 714 с.

Статтю було отримано 23.11.2020