Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні

УДК: 330.3: 331.101.3:656.2

ОНЕГІНА В.М.,
доктор економічних наук, професор,
БАТЮК Л.А.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Розкрито економічну сутність державно-приватного партнерства (ДПП). Розглянуто принципи, форми, переваги ДПП. Потенціал ДПП для розвитку сільських територій було досліджено. Зроблено висновок, що ДПП як інститут поєднання державних та приватних зусиль для вирішення соціально важливих завдань та інвестування у виробництво суспільних благ в Україні знаходиться на перших ступенях розвитку. Основні чинники (інституційні, політичні, економічні, соціокультурні), що гальмують практичне використання ДПП для розвитку сільських територій в Україні, були визначені. Було наголошено на відсутності правових основ механізмів ДПП, що створюється за ініціативи приватного сектору, а також державно-суспільно-приватного партнерства в українському законодавстві.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, розвиток сільських територій, інвестиції, інститут, державно-суспільно-приватне партнерство.

Література

 1. Бруун-Нільсен С. Важливі положення договору про державно-приватне партнерство – уроки водного сектора [Електронний ресурс] / С. Бруун-Нільсен. – Режим доступу: http://eupublicprocurement.org.ua/important-contractual-clauses-for-public-private-partnerships-lessons-from-the-water-sector.html
 2. Винницький Б. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б. Винницький, М. Лендьел, Б. Онищук, П. Сегварі. – К. : «К.І.С.», 2008. – 146 с.
 3. Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 38-46.
 4. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и др.; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.
 5. Довідка щодо результатів здійснення ДПП (І півріччя 2016). [Електронний ресурс] //
  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad.
 6. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2404-17
 7. Кредісов А. І. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні / А. І. Кредісов, А. О. Білоус // Економіка України. 2016. – № 2. – С. 4-15.
 8. Мармуль Л. О. Ринок праці та зайнятість населення сільських територій: теорія і практика регулювання: [монографія] / Л. О. Мармуль, І. А. Романюк. – Херсон : Айлант, 2015. – 266 с.
 9. Нездоймінов С. Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону / С. Нездоймінов // Агросвіт. – 2013. – № 17. – С. 17-22.
 10. Програми розвитку АПК [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/apk
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки» від 14.08.2013 р. № 739-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» від 23.09.2015 р. № 995-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80
 13. Ткачук В. А. Обґрунтування використання індикаторів якості життя сільського населення як детермінант його розвитку / В. А. Ткачук // Вісник КНУТД. – 2016. – № 5 (103). – С. 91-103.
 14. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні: аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/816
 15. Федоров В. А. Ретроспективный анализ первого проекта государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций в городской пассажирский транспорт Санкт-Петербурга / В. А. Федоров // Молодой ученый. — 2014. — № 10. — С. 284-290.
 16. Commons J. R. The Economics of Collective Actions / J. R.Commons, S. Perlman, K. H. Parsons. – New York: Macmillan, 1950. – 436 p.
 17. Greve C. Public–Private Partnerships in Scandinavia. International Public Management Review, 2003, Vol. 4, No 2, pp. 59-69.
 18. Van Ham H. Public-Private Partnerships: Assessing and Managing Risks in Port Development. Public Management Review, 2011, Vol. 3, No 4, pp. 593-616.

Статтю було отримано 17.03.2017