Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Вітчизняний та іноземний досвід регулювання заробітної плати у сфері матеріального виробництва 

УДК 331.108:330.341.1

АРТЕМЕНКО О. О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті розглянуті науково-методичні обґрунтування тарифних умов, розглянуті способи розроблення нормативів праці та  взаємозв’язок винагороди за працю, її впливу на кваліфікацію працівників та розглянуті шляхи забезпечення вибору різних варіантів форм, систем і моделей заробітної плати.

Також розглянута безтарифна система оплати праці, що є різновидом колективно-індивідуальної форми оплати праці  кожного працівника  та залежить від фонду заробітної плати в цілому. Розподіл працівникові кожної категорії частки з фонду заробітної плати здійснюється з застосуванням коефіцієнта кваліфікаційного рівня, який визначається в залежності від кінцевого результату діяльності організації та її особистого внеску.

Ключові слова: вартість життя, заробітна плата, заборгованість, оплата праці, продуктивність праці, робоча сила, функції заробітної плати.

Література

 1. Законі України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23.01.07.
 2. Економічний довідник аграрника / [В. І. Дробот, Г. І. Зуб та ін.]; за ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Саблука. – К. : «Преса України», 2003 – 800 с.
 3. Синяєва Л. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні / Л. Синяєва // Регіональна економіка. – № 1. – 2009. – С. 171-177.
 4. Шевчук Л. П. Моделювання та відображення в обліку розрахунку єдиного соціального внеску на основі індикативної заробітної / Л. П. Шевчук // Економічні науки. Вісник ЖДТУ. – № 1 (55). − 2010. − С. 173-176.
 5. Гриневич С. С. Державне регулювання заробітної плати / С. С. Гриневич, Н.В. Кузьменко // Науковий вісник. Економіка, планування і управління в лісовиробничому комплексі. − № 16.3. − 2006. − С. 125-128.
 6. Шило Ж. С. Проблеми заробітної плати та вартості робочої сили в Україні [Електронний ресурс] / Ж. С. Шило, О. Ю. Поліщук // Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_1/45.pdf.
 7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: [навч. посіб.] / Г. Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003.
 8. Середня заробітна плата за регіонами в Україні в 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Заборгованість із виплати заробітної плати у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Проблеми регулювання оплати праці у посткризовій економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ node/1732.
 11. Попівняк Р. Б. Аналіз співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму / Р. Б. Попівняк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 266-269.
 12. Мательська З. П. Стан, проблеми та можливості, шляхи підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві / З. П. Мательська // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 13.
 13. Волгин Н. А. Методика разработки и внедрения бестарифной рыночной мо дели оплаты труда и ее разновидностей на предприятиях с различными формами собственности / Н. А. Волгин. – М.: «Луч», 1997.
 14. Волгин Н. А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем / Н. А. Волгин. – М. : Экономика, 1998.
 15. Волгин Н. А. Опыт подготовки и стимулирования труда государственных служащих в Японии. Спецкурс / Н. А. Волгин. – М. : Изд-во РАГС, 1998.
 16. Волгин Н. А. Оплата труда государственных служащих: анализ, зарубежный опыт, новые подходы / Н. А. Волгин, С. В. Дудников. – М., 2000.
 17. Рынок труда и доходы населения: [Учебное пособие]. – М.: ИИД «Филинъ», 1999.

Статтю було отримано 07.04.2016