Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Відтворювальний потенціал сільських територій чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання

УДК 332.14:711.437

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-2

ЗИБАРЕВА Оксана Василівна,
доктор економічних наук, доцент,, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ORCID: 0000-0002-3069-6462
БЕЛЕЙ Світлана Іванівна,
кандидат економічних наук, доцент,, доцент кафедри управління проектами та безпеки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ORCID: 0000-0001-5483-2345
ЛУЧИК Олег Іванович,
асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ORCID: 0000-0002-6812-9826

Анотація

Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для активізації діяльності на сільських територіях та отримання синергетичного ефекту від переплетення відтворювальних потенціалів сільських територій  та суб’єктів що на них розташовані. Враховуючи динамічність зовнішнього середовища, постає необхідність дослідження новітніх факторів, форм, передумов та параметрів активізації подолання диспропорцій розвитку сільських територій в умовах інтеграції й конвергенції, що впливає на забезпечення економічної безпеки держави. В статті здійснено теоретичне узагальнення сутності близьких за змістом понять: «диспропорція» та «асиметрія».

Нинішні реалії процесів євроінтеграції посилюють роль транскордонного співробітництва та відкривають нові можливості для розвитку сільських територій. Конвергенція економіки сільських територій єврорегіону «Верхній Прут» одночасно виступає каталізатором і показником розвитку європейської інтеграції України. Однак сучасний стан розвитку сільських територій Чернівецької області є процесом нерівномірним, асинхронним і непропорційним. Здійснений аналіз розвитку сільських територій засвідчив нерівномірність їх розвитку. Основними диспропорціями розвитку сільських територій Чернівецької області є: монофункціональний характер розвитку; малоефективне або неефективне сільське господарство;  негативний вплив на родючість ґрунтів, недостатнє внесення органічних і мінеральних добрив; низький рівень доходів сільського населення; відсутність умов для розвитку альтернативних напрямів підприємництва та їх подальшої диверсифікації на сільських територіях; відсутність адекватного механізму реалізації фінансового забезпечення розвитку сільських територій; відсутність економічного інтересу жити та працювати в сільській місцевості, мотивації до праці, наявність безробіття, трудова міграція, бідність. Асиметричність розвитку сільських територій Чернівецької області ускладнює використання кордону як стимулюючого, а не гальмуючого чинника транскордонної конвергенції.

Слід наголосити, що Чернівецька область має можливості для вирівнювання асиметрій розвитку сільських територій, які забезпечуються унікальним природно-ресурсним потенціалом, особливостями земельних ресурсів як природного базису, людським та науково-технічним потенціалом. Однак практика показує, що при порушенні нормального перебігу економічних процесів, без державного втручання спостерігається зростання диспропорцій та соціально-економічна асиметрія розвитку сільських територій. Проведені дослідження доводять необхідність розробки регіональної політики, спрямованої на зменшення асиметрій у розвитку сільських територій та пошуку нових форм взаємодії суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва.

Усунення диспропорцій розвитку сільських можливе через співпрацю суб’єктів, які займаються господарською діяльністю на селі, органів місцевої влади та власне ініціатив самих селян тобто через формування мережі партнерських організацій. Партнерство між владою, бізнесом та сільською громадою повинна базуватися на використанні міжнародних стандартів соціальної відповідальності, це встановить чіткі вимоги до діяльності бізнесу, влади та громади і тим самим вирівняє існуючі асиметрії у розвитку сільських територій.

Ключові слова: сільські території, регіон, потенціал, диверсифікація, асиметрія, транскордонне співробітництво.

Література

  1. Терещенко В.К., Ланченко Є.О. Методологічні засади комплексної оцінки регіонального розвитку продуктивних сил сільських територій. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/6132/1/Терещ%D0%D5нко.docx..
  2. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села. К. : ННЦ ІАЕ, 2004. 342 с.
  3. Тибінка І.Я. Концептуальні засади регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в умовах активізації місцевого самоврядування. Економічний форум. 2016. №1. С.77-84.
  4. Мельник А. Ф. Асиметрія структурного розвитку регіонів України та її соціально-політичні наслідки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014.  Вип. 3.  С. 54-66.
  5. Белей С.І. Концептуальні засади відтворювального потенціалу сільських територій. Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2015 5, Volume 1. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, p.147. p. 127-130.
  6. Белей С.І., Зибарева О.В. Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці єврорегіону «Верхній Прут». Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2015. Вип. 6 (116), С. 31-37.
  7. Зибарева О.В., Шахраюк-Онофрей С.І.Тенденції зміни людності сільських територій Чернівецької області як поява нових ризиків і загроз безпеки регіону. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. I-IІ (65-66). Економічні науки., С. 81-74.
  8. Мартинова Н.О. Використання європейських моделей локального партнерства у сфері розвитку сільських територій та їх адаптація до національного законодавства. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 274-279.
  9. Колчков В. А. Соціально-економічні асиметрії регіонального розвитку України (сутність і шляхи подолання). Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2012. №1(13). С. 12-18.

Статтю було отримано 10.03.2019