Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Вплив умов формування потенціалу економічного зростання на конкурентне середовище суб’єктів бізнесу

УДК: 658:338.246(045)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-3

Гнатківський Богдан Михайлович
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет
імені Івана Франка
ORCID ID: 0000-0001-5146-9077

У статті досліджено процеси формування ефективного конкурентного середовища суб’єктів в умовах аграрного бізнесу, які значно залежать від організаційно-правових форм господарюючих суб‘єктів. Встановлено, що передумовами формування та результативного функціонування конкурентного середовища мають стати відсутність дискримінації та рівноправність всіх суб‘єктів аграрного бізнесу та окремих сегментів аграрного ринку. Зазначено, що вільність вибору суб‘єктами агробізнесу власних організаційно-правових форм своєї виробничо-комерційної діяльності є першочерговими передумовами формування конкурентних середовищ, які спонукатимуть сільськогосподарських товаровиробників до збільшення ефективності виробничої діяльності. Наголошено на тому, що зважаючи на реалії сучасного стану функціонування аграрного ринку та результативність основної діяльності його операторів, самозабезпечення виробничими ресурсами та формування лише виробничого потенціалу не дає змогу аграрним підприємствам нарощувати обсяги виробництва та отримувати необхідні конкурентні переваги на певних рівнях ринкової інфраструктури. Підкреслено, що загалом, кожні окремі суб’єкти бізнесу проводять конкурентну боротьбу на обраних об’єктових ринках. Тому для глибокого їх дослідження необхідним є сегментування конкурентного середовища, яке проводять залежно від типу конкуренції, що склалася. Процеси розподілу на окремі сегменти ринку мають врахувати той факт, що цільові ринки не є ізольованим сегментом. Вони повністю взаємопов‘язані, і заміна існуючих конкурентних середовищ, навіть одного з них окремим чином впливатиме на конкурентні середовища іншого. Крім того, у кожному із представлених сегментів конкурентних середовищ суб’єктів агробізнесу головною запорукою існування їх гармонізації та постійного конкурентоспроможного розвитку має стати економічна свобода окремих суб‘єктів господарювання. Це має відбутися в обраних сферах діяльності. Вибір окремих каналів розподілу товарів має спиратись на формування відповідної системи гнучкого ціноутворення. Таким чином, актуалізація необхідності створення інноваційного потенціалу є невід’ємною складовою їх конкурентоспроможного розвитку.

Ключові слова: потенціал економічного зростання,  конкурентне середовище, суб’єкти бізнесу.

Література.

  1. Білоусько Т.Ю. Аналіз конкурентного середовища аграрних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2013. Вип. 2 (6). С. 50-57.
  2. Григорова З. В., Мудрієвська Ю. О. Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства. Менеджмент виробництва. 2010. Т. 2. Вип. 28. С. 126-130.
  3. Круш П.В., Дергалюк М.О. Обґрунтування складових економічного потенціалу підприємства як системи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 11-14.
  4. Марцин В.С. Конкурентне середовище, шляхи його реформування та механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2008. № 331. С. 78-84.
  5. Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 308-313.
  6. Панчишин А.І. Аналіз конкурентного середовища економіко-виробничих систем. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 1339-1342.
  7. Ульянченко О.В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія. Суми : Довкілля, 2010. 383 с.
  8. Чумаков К.І. Потенціал підприємства як економічна система. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 4 (55). С. 223-229.

Статтю було отримано 06.02.2021