Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу

УДК 330.3

БАТЮК Л. А.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка.

Анотація

В умовах глобальної трансформації політичних та соціальних інститутів, усієї системи соціальних відносин зростає науковий і практичний інтерес до теорії та практики прогресивних соціально-економічних перетворень. Теорія прогресу будується виключно засобами позитивного знання, заперечуючи будь-які права і будь-яке значення релігійного пізнання. Позитивна наука не в змозі розкрити майбутнього людства. Впевненість в тому, що все добре і розумне в кінці кінців переможе, не має жодного підґрунтя в механічному світогляді: адже тут панує абсолютна випадковість. Основні постулати теорії прогресу такі: моральна свобода людської особистості як умова автономності морального життя; абсолютна цінність особистості і ідеальна природа людської душі, здатна до нескінченного розвитку і вдосконалення; абсолютний розум, що править світом та історією; панування моральних цілей і добра. Всі ці положення в своїй сукупності входять як невід’ємна складова у філософію християнського теїзму, хоча, звичайно, далеко не вичерпують усього її змісту. Отже, основні проблеми теорії прогресу суть разом з тим і проблеми філософії християнського теїзму і можуть бути вирішені лише на його основі.

Ключові слова: соціально-економічний прогрес, мораль, християнство, лібералізм, соціалізм.

Література

  1. Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года / В. Г. Белинский // Собрание сочинений. – [В трех томах]. – М. – Т. 3. – 1948.
  2. Пастырская конституция «Радость и надежда». О Церкви в современном мире (1965) // Второй Ватиканский собор. Конституции, декреты, декларации. Брюссель, 1992. – С. 335, 337, 360-361.
  3. Хомяков А. С. Семирамида / А. С. Хомяков // Сочинения в двух томах. – М. – Т. 1. – 1994. – С. 445.
  4. Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / П. Я. Чаадаев. – М. – Т. 1. – 1991. – С. 336, 394-395, 400, 488.

Статтю було отримано 29.08.2016