Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Шановні колеги!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права».

До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Обсяг статті повинен складати 8-15 сторінок, з дотриманням вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1, у відповідності з якою її структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):

  • постановка проблеми у загальному вигляді;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • формулювання цілей статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки;
  • література;
  • references;
  • анотації (українська, англійська).

Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії 2003 року) на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом
«Times New Roman», кеглем 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків.

УДК розміщується в лівому верхньому кутку напівжирними літерами та цифрами.

Через інтервал по центру розміщується інформація про автора (авторів) у наступному порядку: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада, відділ, установа (організація), де працює автор (автори), нижче у душках через кому місто, країна.

Нижче через інтервал друкується назва по центру прописними літерами (шрифт напівжирний).

Нижче друкується основний текст, кегль 14 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху й знизу інтервалом. При наявності декількох таблиць вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад: Таблиця 1), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується рядом.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення повинно бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation.

Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць – 120х200 мм.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Література відділяється від основного тексту інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний, абзац – 10 мм, наприкінці крапка не ставиться. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009). Кількість літературних джерел має бути
не менше 8. Обов’язковим є посилання на іноземні літературні джерела. Роботи авторів, на які є посилання в тексті, мають бути обов’язково вказані в списку літератури.

Після зазначення літературних джерел йде їх references. Оформлення відповідно до вимог.

Анотації українською та англійською мовами розміщуються після references. Обсяг кожної повинен становити  не менш 1800 знаків (без пробілів, включаючи ключові слова). Анотація має розкривати: мету, методи дослідження, результати дослідження, наукову новизну, практичну значущість, перспективи подальших досліджень. Перед текстом анотації вказуються прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада, відділ, установа (організація), де працює автор (автори), нижче у душках через кому місто, країна та назва статті мовою анотації. Анотації відокремлюються одна від одної інтервалом, абзац – 10 мм, шрифт курсив, кегль 14 pt, вирівнювання по ширині. Після кожної анотації з абзацу вказуються ключові слова та/або словосполучення в кількості від 3 до 8.

Далі з нової сторінки зазначається інформація про автора (авторів) за формою наведеною нижче, сканована рецензія доктора наук відповідного напрямку. Сторінки із зазначенням інформації про автора (авторів) та рецензії в загальну чисельність сторінок не включаються. Назва файлу статті повинна містити прізвище першого автора латиницею.

Статті англійською мовою мають супроводжуватись достовірним перекладом на українську або російську мову і супроводжуватись довідкою з бюро перекладів.

Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук, якщо вона є обов’язковою; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Усі матеріали подаються виключно електронною поштою на адресу: apie@ukr.net

Інформація про автора (авторів)

(заповнюється для кожного автора окремо)

ПІБ автора
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва організації
Науковий керівник (консультант)
(для докторантів, аспірантів, здобувачів)
Назва статті
Адреса
Телефони (дом., моб.)
E–mail