Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Векторний аналіз в системі управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу

УДК 338.436

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-12

СЬОМИЧ Микола Іванович,
кандидат наук з державного управління, доцент,
професор кафедри публічного управління та адміністрування
Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України
ORCID ID: 0000-0001-7049-9992

Анотація

Ідентифіковано, що формування системи управління організаційно-правовою безпекою суб’єкта господарювання – це складний процес оптимізації прийняття рішень в динамічних і постійно мінливих умовах, який одночасно може характеризуватися невизначеністю. Представлено, що у класичному формулюванні проблем моделювання оптимізованої системи суб’єкта передбачена одна об’єктивна функція. У більшості випадків ця функція є межею економічної складової і буде єдиним критерієм підвищення прибутковості при залученні обмежень витрат – в частині економічної компоненти результативності діяльності бізнес-суб’єкта. Доведено, що рішенням даної проблеми є використання теорії лінійного програмування, яка забезпечить розробку симплексного методу. Окреслено, що ситуація останніх років із застосуванням однокритеріальних проблем оптимізації вектору дозволяє розглядати їх як часткові, особливо через залучення факторів різного характеру (економічних, організаційних, правових), які мають і системний вплив. Визначено, більш успішним застосуванням векторного аналізу до умов організаційно-правового забезпечення суб’єктів агробізнесу є використання генетичного алгоритму. Застосування цього підходу, а також використання сучасного програмного забезпечення в умовах дійсності й адекватності цільових функцій стануть надійним інструментом для найкращих напрямків розвитку стратегічного управління в системі організаційно-правової безпеки суб’єктів агробізнесу.

Ключові слова: векторний аналіз, оптимізація, організаційно-правова безпека, бізнес – суб’єкт, агробізнес, результативність.

Література

 1. Гожий О.П., Бурлаченко І.І. Застосування еталонного методу агрегування оптимальних оцінок у задачах багатокритеріальної оптимізації. Наукові праці. Комп’ютерні технології.    Вип. 121, Т. 134.  С. 152-159.
 2. Горкавий В. К. Використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях. Економіка АПК. 2008. № 7. С. 105-111.
 3. Іщук С.О. Методи визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства URL: http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Ishchuk406.pdf.
 4. Ларченко С.В., Гончаренко В.І. Використання MS OFFICE EXCEL при плануванні виробничої програми підприємства. URL: http://intkonf.org/larchenko-sv-ktngoncharenko-vi-vikoristannya- ms-office-excel-pri-planuvannivirobnichoyi-programi-idpriemstva/.
 5. Мандич О. В. Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 172. С. 141-146.
 6. Наконечний С.І. Багатокритеріальна оптимізація URL: http://fingal.com.ua/content/view/ 207/76/1/5/.
 7. Науменко І. В., Науменко А. О. Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 177. С. 99-109.
 8. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Паретооптимальные решения многокритериальных задач. Наука. 1982. 344 с.
 9. Прус Н.В. Можливості застосування багатокритеріальної оптимізації при плануванні витрат промислового підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3, T. 1.  С. 220-222.
 10. Ротштейн О.П., Штовба С.Д., Козачко О.М. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів. Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”. 2007. 211 с.
 11. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Изд. ЭКМОС. 1998. 440 с.
 12. Царев В.В. Внутрифирменное планирование. СПб.: Питер. 2002. 496 с.
 13. Babenko V.; Perevozova I.; Maliy O.; Mykolenko I. World informatization in conditions of international globalization: factors of influence. Global Journal of Environmental Science and Management. Vol. 5(SI). Р. 172-179.
 14. Faiier O., Arefieva O., Miahkykh I., Khloponina-Gnatenko O. Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance. Global Journal of Environmental Science and Management, 2019. 5(SI). Р. 51-60.
 15. Lomovskykh, L. O.; Kovalenko, O. O.; Karasova, N. A.; Orzeł, A. Тhе algorithm of analysis of agricultural risks under influence of incomplete information about their parameters. Financial and credit activity: problems of theory and practice. № 3(30). рр. 112-120.
 16. Mandych O. et al. Competitive development of subjects of the agri-business: theory and practice. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. 28(4). P. 86-91.
 17. Sievidova I. et al. Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. Vol. 6 (4 (102)). P. 47-56.

Статтю було отримано 09.05.2019