Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Біопаливо як інноваційна перспектива розвитку енергетики

УДК 620.92:380.341

SKUDLARSKI JACEK,
dr inż. Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
ZAIKA S. О.,
с.е.s., Associate Professor Kharkov Petro
Vasilenko state technical university of agriculture

Анотація

Важливою особливістю розвитку сучасного світу є підвищена увага наукової спільноти до проблем раціонального та ефективного використання енергоресурсів, впровадження технологій енергозбереження та пошуку альтернативних джерел енергії.

Нині світовий розвиток альтернативної енергетики має прискорений характер. Напевно, протягом наступних років існуюча тенденція буде підвищуватися, що пов’язано, перш за все, зі зростаючими в енергетиці кризовими явищами глобального характеру.

Отже, завдання задоволення потреб населення світу в енергії поряд із забезпеченням екологічної безпеки зумовлює необхідність розвитку альтернативної енергетики, особливе місце в якій займає біопаливо.

Найбільш ефективним сценарієм зростання виробництва біопалива як в світі, так і в Україні, як інноваційної перспективи розвитку енергетики є створення умов, за яких визначальну роль буде грати державне регулювання цього процесу.

Для забезпечення стрімкого розвитку ринку біопалива потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат і стабільне середовище діяльності підприємств, які виробляють біопаливо, та їх взаємодію з державою щодо наукової діяльності та впровадження у виробництво інноваційних технологій.

Ключові слова: альтернативна енергетика, інноваційний розвиток, біопаливо.

Література

 1. Artemenko О. О. Wyposażenie rolnictwa Polski i Ukrainy w środki mechanizacji do produkcji roślinnej / Motrol. Сommission of motorization and energetics in agriculture an international journal on operation of farm and agri-food industry machinery // О. О. Artemenko , W. Izdebski, J. Skudlarski, S. Zając, S. Zaika. – Lublin – Rzeszow. Vol. 15, No 1. 2013, S. 3-6.
 2. Chibowski P. Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście
  rozwoju sektora biopaliw transportowych / P. Chibowski, W. Izdebski, E. Laskowska, S. Zaika, O. Makarchuk, J. Skudlarski, S. Zając // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej: Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [«Problemy rolnictwa światowego»]. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016, Vol 16 (XXXI). – Zeszyt 1. – S. 60-70.
 3. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. [Electronic resource] / Access: [Electronic resource] / Access: http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/directive-200928ec-european-parliament-and-council-23-april-2009-promotion-use-energy-renewable.
 4. EnergyFresh, ООН: долю возобновляемой энергетики в мире нужно довести до 30%, 06.06.2016. [Electronic resource] / Access: http://www.energyfresh.ru/live/oon-dolyu-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-nbspmire-nuzhno-dovesti-do-nbsp-30.
 5. Izdebski W. Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na Ukrainie / Stowarzyszeni eekonom is towrol nictwa iagrobiznes u roczniki naukowe. // W. Izdebski, P. Kryś, J. Skudlarski, S. Zając, G. Maznev, S. Zaika. – Vol. XVII, Zeszyt1, 2015, S. 72-76.
 6. Kupczyk A. Porównanie produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce i na Ukrainie /
  A. Kupczyk, J. Skudlarski, O. Makarchuk, S. Zając, S. Zaika // Wieś Jutra – Odnawialne źródła energii. – 3 (188). – 2016. – S.25-28.
 7. Krasnorutskyу O. O. Economic spheres of the global biofuels market / O. O. Krasnorutskyу, S. О. Zaika // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №4 (8), Ч. 1. – С. 24-28.
 8. Skudlarski J. Prospects for the use of alternative fuels for transport in the EU countries / J. Skudlarski, S. Zaika // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 17-25.
 9. Thoenes P. Biofuels and Commodity Markets – Palm Oil Focus / P. Thoenes // FAO Commodities and Trade Division. 2006. – Р.5.
 10. Unified Bioenergy Terminology, FAO, 2017. [Electronic resource] / Access: http://www.fao.org/DOCREP/007/j4504E00.HTM.
 11. White Paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. [Electronic resource] / Access: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011.
 12. World Energy Outlook, МЭА, 2017. [Electronic resource] / Access: http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS.
 13. Безуглий М. Енергоносіям з біосировини – науковий підхід / М. Безуглий // Аграрний тиждень. – 2010. – № 16. – С. 10.
 14. Заїка С. О. Аналіз та оцінка розвитку виробництва насіння ріпаку в Україні / С.О. Заїка // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку. Колективна монографія / [О. О. Артеменко, І. В. Баришевська, Л. А. Бахчиванжи та ін.]; за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. – Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2011. – С. 166-172.
 15. Калетник Г. М. Розвиток світового ринку біопалива / Г. М. Калетник // Економiка та держава. – № 11. – 2008. – С. 52-54.
 16. Скорук О. П. Інноваційне забезпечення виробництва біопалива / О. П. Скорук, А. В. Бучок // Збірник наукових праць ВНАУ. – № 3 (69). – 2012. – С. 200-204.
 17. Соловей О. І. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: [Навчальний посібник] / О. І. Соловей, Ю. Г. Лега, В. П. Розен та інші; [За заг. ред. О. І. Солов’я] – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 490 с.

Статтю було отримано 20.03.2017