Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

 Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності

УДК 631.11.009.12:330.131.5

РАЙТЕР Н. І.,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний аграрний університет

Анотація

В сучасних умовах господарювання виникає нова стратегічна концепція управління підприємством, яка спирається на позиціонування місця підприємства серед конкурентів станом на теперішній час та окреслення місця, яке підприємство хоче займати в майбутньому. Конкурентна позиція сільськогосподарського підприємства – це місце, яке воно займає у кожному секторі, в якому працює відповідно до результатів своєї діяльності та завдяки перевагам й недоліками порівняно з конкурентами.

В статті досліджено конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств Жовківського району Львівської області в розрізі основних товарних сегментів їх діяльності (в рослинництві це зернові культури, овочі та ягоди, а у тваринництві – м’ясо свиней). Запропоновано стратегічні альтернативи покращення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств району.

Ключові слова: конкурентні позиції, конкурентне середовище, конкуренті переваги, сільськогосподарські підприємства, стратегічна група конкурентів, конкурентна стратегія.

Література

  1. Азоев Г. Л. Конкуренция : анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 c.
  2. Портер М. Е. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер; пер с анлгл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
  3. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Львівської області у 2015 році: статистичний бюлетень / Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2016. – 26 с.
  4. Рейтинг найпотужніших виробників свинини України станом на 1 листопада 2014 року [Електронний ресурс] // Асоціація свинарів України. – Режим доступу : http://www.pigua.info/uk/top/12/
  5. У 4-х районах Львівщини розпочинають створення малих фермерських господарства з овочівництва та ягідництва [Електронний ресурс] // Daily Lviv.com. Щоденний Львів : Новини. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news
  6. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : [монографія] / І.Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.
  7. Gierszewska G. Analiza strategiczna przedsiebiorstwa / G. Gierszewska, M. Romanowska. – Warszawa, 1998. – 311 st.

Статтю було отримано 23.03.2017