Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах ринкової трансформації

УДК 330.322:631.11

ГАЛУШКО В. П.,
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
+України.

Аннотація

Досліджуються методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях з врахуванням розрахунків порівнювальних та конкуруючих культур.

Запропонована та науково обґрунтована методологія визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур дає можливість визначення кількісних параметрів конкурентоспроможності культур з урахуванням прибутковості та витрат на їх вирощування. Такі параметри дають можливість науково обґрунтувати стратегію ведення підприємницької діяльності залежно від фінансово-кредитного забезпечення агроформувань. Запропонована методологія адаптована для визначення науково-обґрунтованої стратегії ведення підприємницької діяльності залежно від фінансово-кредитного забезпечення агроформувань, враховуючи високий та обмежений рівень ресурсного забезпечення технологічних процесів у галузі рослинництва.

Зведені розрахунки (на основі фінансової звітності агроформувань зони Лісостепу) вказують на те, що найбільш вигідною культурою при залученні інвестицій в порівнянні із витратами та прибутковістю пшениці, по ситуації на ринку в 2010 р. є вирощування сої. В той же час, по ситуації 2013 р. вигідніше вирощувати кукурудзу.

Ключові слова: інвестиції, ефективність інвестицій, агроформування, конкуруючі сільськогосподарські культури.

Література

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник] / В. Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доп. і переробл.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
 2. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.
 3. Галушко В. П. Методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях / В. П. Галушко, О. А. Ковтун, А. Д. Остапчук // Економіка АПК. – 2013. – № 4 – С. 56-59.
 4. Галушко В. П. Методологічні підходи до визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур / В. П. Галушко, Ю. Л. Марцишевська, В. М. Науменко // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 21-25.
 5. Галушко В. П. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / В. П. Галушко // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 144.
 6. Галушко В. П. Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах розвитку ринкових відносин / В. П. Галушко, О. А. Ковтун // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2015. – Випуск 3-4. – С. 55-61.
 7. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования. Fundamentals of Investing. [Учебник] / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – М. : Дело, 1997. – 1008 с.
 8. Дем’яненко М. Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика: [монографія] / М. Я. Дем’яненко, О. І. Зуєва – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 190 с.
 9. Кісіль М. І. Стан і перспективи інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери Київської області / М. І. Кісіль – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 94 с.
 10. Мазнєв Г. Є. Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань: [монографія] / За ред. проф. Г. Є. Мазнєва. – Харків : Вид-во «Майдан», 2015. – 592 с.
 11. Саблук П. Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.
 12. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням /За ред. Д. І.Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – Харків : ХНТУСГ. – 2006. – 725 с.
 13. Яхьяев М. А. Финансы АПК: механизмы оздоровления : [учеб. пособие] / М. А. Яхьяев. – М. : Экономика, 1998. – 200 с.
 14. Management data for farm planning, Dublin 4, 2003.

Статтю було отримано 04.03.2016