Actual problems of innovative economy

The journal is added to the the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from 11.07.2016 No. 820
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

Theoretical aspects of innovation activities

УДК 658:330.341

Skudlarski Jacek,
dr inż., Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland,
Zaika S.О.,
с.е.s., Associate Professor, Kharkov Petro Vasylenko state technical university of agriculture,
Gridin О.V.,
the senior lecturer, Kharkov Petro Vasylenko state technical university of agriculture

Abstract

An innovative way of development is a defining component of economic growth of any country in the world. Other countries’ experience shows that only the widespread introduction of innovation can fill both Ukrainian and world markets with competitive domestic production.

This study investigates the history of the concept of «innovation» and development of the theoretical aspects of innovation.

The study identifies the necessary and sufficient conditions that allow innovative activities to develop. It was found that the sufficient conditions require financial support, which can be carried out with the help of project financing.

In the course of further investigation attention will be paid to the motivation of investors to participate in financing projects.

Keywords: innovation, innovation development, innovation activity, strategic management, innovation management.

References

 1. Antoniuk L., Poruchnyk A., SavchukV. (2003). Innovatsiyi: teoriya, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsiyi [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization]. Kiyv: KNEU, p. 394 [in Ukrainian].
 2. BalabanovY. (2006). Innovatsionnyy menedzhment [Innovative Management]. Sankt-Peterburg: Piter,
  p. 397 [in Russian].
 3. Valdaytsev S. (1997). Otsenka biznesa i innovatsii [Business evaluation and innovations]. Moskva: Inform.-izdat. dom «Filin», p. 336 [in Russian].
 4. ValentaF. (2008). Tvorcheskaya aktivnost’ – innovatsii – effekt [Creative Activity Innovation – effect]. Moskva: Eksmo, p. 400 [in Russian].
 5. VasilenkoV., Shmatko V. (2003). Innovatsiynyy menedzhment [Innovation Management]. Kyyiv: TsUL, Fenkis, p. 440. [in Ukrainian].
 6. GerchikovI. (2011). Menedzhment [Management]. Moskva: Yuniti, p. 458 [in Russian].
 7. GohbergL. (1996) Statistika nauki i innovatsiy [Statistics of Science and Innovation]. Moskva: Tsentr issledovaniy i statistika nauki, p. 112 [in Russian].
 8. DruckerP. (1994) Yak zabezpechyty uspikh u biznesi: novatorstvo i pidpryyemnytstvo [How to ensure business success innovation and entrepreneurship]. Kyyiv: Ukrayina, p. 319 [in Ukrainian].
 9. ZabolotskyyB. (2007). Ekonomika y orhanizatsiya innovatsiynoyi diyal’nosti [Economics and organization innovation]. L’viv: Vyd. tsentr «Novyy Svit-2000»,
  p. 454 [in Ukrainian].
 10. 10.Zavlyn, KazantsevA, Myndely L. (1997). Innovatsionnyy menedzhment [ Innovation management]. Sankt-Peterburg: Nauka, p. 323 [in Russian].
 11. 11.Zaika (2015). Teoretychni aspekty upravlinnya investytsiyno-innovatsiynoyu diyal’nistyu ahrarnykh pidpryyemstv [The theoretical aspects of investment and innovation activity agricultural enterprises]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya «Ekonomika i menedzhment»Scientific Journal of International Humanitarian University. The series «Economics and Management», No 11, pp. 101-106 [in Ukrainian].
 12. 12. Zaika S. (2015). Faktory formuvannya innovatsiynoho potentsialu pidpryyemstv [Factors formation of innovative potential of enterprises]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Ekonomika – Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics, Vol.20, No 6,
  94-97 [in Ukrainian].
 13. 13. Sombart (2005). Sobranie sochineniy [Collection of Compositions]. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal,
  p. 288. [in Russian].
 14. IlyenkovS., Gohberg L., Yahudyn S. (1997). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation Management]. Moskva: Banki i birzhi, YuNITI, p. 327 [in Russian].
 15. YohnaM., Stadnik V. (2005). Ekonomika y orhanizatsiya innovatsiynoyi diyal’nosti: navchal’nyy posibnyk [Economics and organization innovation]. Kyyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya», p. 400 [in Ukrainian].
 16. IllyashenkoS., Prokopenko O. (2003) Formuvannya rynku ekolohichnykh innovatsiy: ekonomichniosnovy upravlinnya [Formation of environmental innovations market: the economic foundations of management]. Sumy: Vydavnytstvo SumDU, p. 266 [in Ukrainian].
 17. Kovalev G. (2007). Osnovy innovatsionnogo menedzhmenta [Innovatively Management Fundamentals]. Moskva: Yuniti, p. 218 [in Russian].
 18. Kondrashyhin A. (2010). Koordynatni vymiry innovatsiynoho prostoru rehionu [Coordinate measuring innovative space region]. Kyyiv, p.200 [in Ukrainian].
 19. Krasnokutskaya N. (2003). Innovatsiynyy menedzhment [Innovation Management]. Kyyiv: KNEU,
  p. 504 [in Ukrainian].
 20. Lapyn N. (2008). Teoriya i praktika innovatiki [Theory and practice of innovations]. Moskva: Logos, p. 328 [in Russian].
 21. Lapko O. (1998). Ekolohichnyy faktor v innovatsiyniy diyal’nosti [Environmental factors in innovation]. Ekonomika Ukrayiny – Economics of Ukraine, No8,
  p. 69 [in Ukrainian].
 22. LomachenkoT. (2006). Klassifikatsionnye kontseptsii innovatsionnogo razvitiya [Classification concepts of innovation development]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya – Culture of Black Sea, No 73, pp. 37-40 [in Ukrainian].
 23. NebratV. (2013). Evolyutsiya teoriyi derzhavnykh finansiv v Ukrayini [Evolution theory of state finance in Ukraine]. Kyyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny, p. 584 [in Ukrainian].
 24. Nykson F. (1997). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. Moskva: Ekonomika,
  p. 240 [in Russian].
 25. Pavlenko I. (2007). Innovatsiyne pidpryyemnytstvo u transformatsiyniy ekonomitsi Ukrayiny [Innovative entrepreneurship in transforming the economy of Ukraine]. Kyyiv: KNEU, p. 248 [in Ukrainian].
 26. Pokropyvnyy S. (1995). Innovatsiynyy menedzhment u rynkoviy systemi hospodaryuvannya [Innovative management in market economic system]. Ekonomika Ukrayiny – Economics of Ukraine, No2,
  pp. 22-26 [in Ukrainian].
 27. Ricardo D. (1981). Sochineniya [Compositions]. Moskva, p. 237 [in Russian].
 28. 28. Santo (1990). Innovatsiya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a tool for economic development]. Moskva: Progress, p.296 [in Russian].
 29. Smith A. (1982). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [Investigation of nature and causes of wealth peoples]. Moskva, p. 186 [in Russian].
 30. Tvyss B. (1989). Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami [Management of scientific and technical innovations]. Moskva: Ekonomika, p.271 [in Russian].
 31. 31. Utkin E. (2008). Antikrizisnoe upravlenie [Crisis management]. Moskva: TANDEM «Ecos»,
  330 [in Russian].
 32. Fedulova L. (2012). Innovatsiyna polityka [Innovation Policy]. Kyyiv, p.604 [in Ukrainian].
 33. Khariv P. (2003). Innovatsiyna diyal’nist’ pidpryyemstva ta ekonomichna otsinka innovatsiynykh protsesiv [Innovative activities of enterprises and economic evaluation of innovative processes]. Ternopil’: Vyd-vo «Ekonomichna dumka», p.326 [in Ukrainian].
 34. Huchek M. (1992). Innovatsii na predpriyatiyakh i ikh vnedrenie [Innovation in enterprises and its implementation]. Moskva: Luch, p.148 [in Ukrainian].
 35. 35. Chervanov  (1999). Menedzhment innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku pidpryyemstv Ukrayiny [Management innovation and investment development of the enterprises of Ukraine]. Kyyiv: Znannya, p.516 [in Ukrainian].
 36. Schumpeter Y. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of the Economic development]. Moskva: Direktmedia Pablishing, p.401. [in Russian].

The article was received 02.03.2016