Actual problems of innovative economy and law

Journal "Actual problems of innovative economy and law" is included in category B for specialties: in the field of knowledge "Management and administration": 073, 076 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.08.2023 No. 1035) and 071, 072, 075 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543); in the field of knowledge "Social and behavioral sciences" 051 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated August 23, 2023 No. 1035); in the field of knowledge "Law" - 081 and "Public management and administration" - 281 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543).
The journal is added to the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from КВ № 25436-15376ПР dated 13.01.2023.
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

The system of indicators of the energy efficiency of sunflower seeds production

УДК 338.43: 62.61

ПЕРЕБИЙНІС В. І .,
доктор економічних наук, професор,
Полтавський університет економіки і торгівлі,
ЗАХАРЧЕНКО О. Г.
Таврійський державний агротехнологічний університет

Abstract

The purpose of this article is to define the system of evaluation of the energy efficiency of sunflower seeds. In process of research the methods of economic analysis, synthesis, comparison and the index method were applied.  Methodical basis of the following indicators calculation was substantiated: energy efficiency of sunflower seeds production; energy efficiency of technology operation at sunflower growing; technological energy efficiency of sunflower growing; energy capacity of serving the sunflower seeds production; energy capacity of managing the sunflower seeds production; energy equipment of labor at sunflower growing; energy equipment of sunflower growing; electric equipment of sunflower growing; electric equipment of labor at completion of sunflower seeds cycle.

Key terms: energy efficiency, system of indicators, sunflower production.

References

 1. Gnedoj N. V., & Maljarenko E. E. (2008). Jenergojeffektivnost’ i opredelenie potenciala jenergosberezhenija v neftepererabotke [Energy Efficiency and Determination of Energy Saving Potential in Oil Refining]. Kyiv: Naukova dumka, p. 182 [in Russian].
 2. Hryshko V.V., Perebyynis V. I., & Rabshtyna V. M. (1996). Enerhozberezhennia v silskomu hospodarstvi (ekonomika, orhanizatsiia, upravlinnia) [Energy Saving in Agriculture (Economy, Organization, Management)]. Poltava: Poltava, p. 280 [in Ukrainian].
 3. Kulyk M. M. (2012). Stan realizatsii ta investytsiinoho zabezpechennia enerhetychnoi stratehii Ukrainy [Level of realization and investment provision of the energy strategy of Ukraine]. Problemy zahalnoi enerhetyky – The problems of General energy, No 1, pp. 5-14 [in Ukrainian].
 4. Mykytenko V. V. (2004). Enerhoefektyvnist promyslovoho vyrobnytstva [Energy Efficiency in Industrial Production]. Kyiv: Obiednanyi instytut ekonomiky, p. 281 [in Ukrainian].
 5. Perebyynis V. I. (2004). Enerhetychnyi menedzhment [Energy Management]. Poltava: InterHrafika,
  p. 232 [in Ukrainian].
 6. Perebyynis V. I. & Fedirets O. V. (2012). Enerhetychnyi faktor zabezpechennia konkurentospromozhnosti produktsii [Energy Factor of Competitiveness of Production]. Poltava: PUET, p. 190 [in Ukrainian].
 7. Perebyynis V. I., Malysh M. N., & Omarov M .M. (1996). Jenergojomkost’ sel’skohozjajstvennogo proizvodstva: metodologicheskie i organizacionno-jekonomicheskie aspekty [Energy Efficiency of Agriculturel: methodological, organizational and economic aspects]. Novgorod: AO «Tipografija «Novgorod», p. 232 [in Russian].
 8. Sukhodolia O. M. (2006). Enerhoefektyvnist ekonomiky v konteksti natsionalnoi bezpeky: metodolohiia doslidzhennia ta mekhanizmy realizatsii [Energy Efficiency of Economy in the National Security context: methods of research and mechanisms for implementation]. Kyiv: NADU, p. 424 [in Ukrainian].
 9. Cherepanova V. O. (2010). Enerhoefektyvnist ekonomiky Ukrainy: shliakhy yii pidvyshchennia [Energy Efficiency of Ukraine’s Economy: ways of its improvement]. Vestnik Natsional’nogo tekhnicheskogo universiteta «HPI» – Bulletin of National technical University «KHPI», No 58, pp. 177–181. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_58/NTU_XPI_58_2010_28.pdf. (accessed 26 March 2017) [in Ukrainian].
 10. Shydlovskyi A. K., Vikhorev Iu. O., & Hinailo V. O. (2003). Enerhetychni resursy ta potoky [Energy Resources and Flows]. Kyiv: UEZ, p. 472 [in Ukrainian].

The article was received 24.03.2017