Actual problems of innovative economy

The journal is added to the the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from 11.07.2016 No. 820
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International
The journal is included in the list of printed scientific professional publications of category «Б» in the field of eco-nomic sciences by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 28.12.2019 № 1643

The role of organizational culture in the implementation of the strategic change management mechanism at the enterprise

УДК 658.3:174

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-1-15

Lebid Olesia
ORCID ID: 0000-0002-6584-8390

Abstract.

Introduction. The study presents the identification of the place of organizational culture in the paradigm of modern management, which solves the practical problem of optimizing the mechanism of strategic change management at the enterprise.

The purpose of the article is to solve the practical problem of optimizing the mechanism of strategic change management at the enterprise in the paradigm of modern management.

Results. The place of organizational culture in the mechanism of change management as a component of indirect factors of influence of a strategic direction is defined. The essence of organizational culture is revealed through such components as a set of techniques and rules for solving problems of external adaptation and internal integration of employees, a set of the most important assumptions, a complex set of assumptions, a set of provisions, a set of basic beliefs, complex composition of different assumptions and preconditions. The system-forming elements of organizational culture are considered: behavioral components, moral and ethical components, cognitive components, material components. Global and local goals of organizational culture formation, as well as tools for their implementation are identified. The relevance of adjusting the mission of the enterprise in accordance with the principles of social responsibility, which includes elements of external and internal corporate strategy.

Conclusions. The peculiarities of the implementation of the organizational culture paradigm in the business environment of Ukraine are revealed, taking into account such characteristics as: legal nihilism, which led to the deformation of legal consciousness; attitude to the costs associated with the formation and maintenance of elements of organizational culture as unproductive; low level of awareness of the business role in social processes; uneven consideration of stakeholders interests, lack of management skills in organizational culture in small and medium enterprises managers.

Key words: organizational culture, strategic management, management mechanism, social responsibility of business.

References.

 1. Shein, Е. (2007). Orhanyzatsyonnaia kultura y lyderstvo. [Organizational culture and leadership]. Pyter. Moscow. Russia.
 2. Mohutnova, N. N. (2005). “Korporatyvnaia kultura: poniatye, podkhody”. Sotsyolohycheskye yssledovanyia. no. 4. pp. 130 – 136.
 3. Korporatyvna kultura. [Corporate culture]. (2003). In Khaieta, H. L. ‘Tsentr navchalnoi literatury”. Kyiv. Ukrain.
 4. Raduhin, A. A. (2006). Orhanizatsiina kultura. [Organizational culture]. Orhanyzatsyonnoe povedenye: Khrestomatyia. In Raihorodskyi, D. Ya. (ed.). Yzd-vo «Bakhrakh-M». Samara. Russia.
 5. Doronyna, M. S. (2006). Upravlenye motyvatsyei [Motivation management]. Yzd. KhNЭU. Kharkov. Ukrain.
 6. Liutens, F. (1999). Orhanyzatsyonnoe povedenye. [Organizational behavior]. Translated. YNFRA-M. Moscow. Russia.
 7. Malynyn, E. D. (2004). Orhanyzatsyonnaia kultura y effektyvnost byznesa. [Organizational culture and business efficiency]. Yzd-vo NPO «MODЭK». Voronezh. Russia.
 8. Shcherbyna, S. V. (1996). “Orhanyzatsyonnaia kultura v zapadnoi tradytsyy: pryroda, lohyka formyrovanyia y funktsyy”. SOTsYS. no. 7. pp. 48.
 9. Mahura, M. (2002). “Orhanyzatsyonnaia kultura kak sredstvo uspeshnoi realyzatsyy orhanyzatsyonnыkh yzmenenyi”. Upravlenye personalom. no. 1 (66). pp.24–29.
 10. Korporatyvnaia kultura. (2005). [Corporate culture]. In Lapyna, T. A. (ed.). Yzd-vo OmHu. Omsk. Russia.
 11. Koshelnyk, V. M. Sutnist ta znachennia orhanizatsiinoi kultury u systemi upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh tranzytyvnoi ekonomiky. [The essence and importance of organizational culture in the management system of the enterprise in a transitive economy]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_3/NV-2011-V3_47.pdf
 12. Hribakho, O. O. (2013). “Orhanizatsiina kultura pidpryiemstva yak chynnyk pidvyshchennia yoho konkurentospromozhnosti”. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. no. 1 (14). pp. 104-112.
 13. Komarova, K.V., Kovalchuk, N.V. (2016). “Sotsialna vidpovidalnist yak skladova stratehii rozvytku biznesu na pidpryiemstvakh Ukrainy”. Innovatsiina ekonomika. no. 5-6. pp. 25-30.
 14. Tolstov, I.V. (2016). Kontseptualni osnovy rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti. [Conceptual bases of development of social responsibility]. UkrDUZT. Kharkiv. Ukrain.

The article was received 15.01.2020