Actual problems of innovative economy

The journal is added to the the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from 11.07.2016 No. 820
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

Specialization and concentration of production as factors of providing of the efficiency of activity of agricultural enterprises

УДК 338.314.053.4

БОЖКО В. А.,
аспірант
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Abstract

The influence of concentration and specialization of agricultural enterprises on the level of production efficiency is analyzed. According to the analysis of the actual data of agricultural enterprises of the Kharkiv region it was established that the level of specialization in the production of crop production has a positive impact on the amount of profit per hectare and the level of labor productivity. At the same time the relationship with the level of profitability was reversed. An assessment of the impact of the size of enterprises on the area of arable land has made it possible to establish that on average, enterprises of the Kharkiv region received the maximum profit for enterprises with an area of arable land of 4634 hectares and the maximum level of profitability had enterprises with an area of arable land of 3300 hectares. It is concluded that it is within these limits that the level of production efficiency on average will be maximum for enterprises specializing in crop production.

Key words: specialization, production concentration, cost efficiency, optimal sizes, labor productivity.

References

  1. IbatullInSh.I., ShanIn O. V., Stepenko O. V. (2014). Otsinka osnovnih tendentsiy zonalnoyi spetsializatsiyi silskogospodarskogo zemlekoristuvannya Ukrainian [Estimation of the main tendencies of zonal specialization of agricultural land use in Ukraine]. Ekonomika APKEconomy of agroindustrial complex, No 12, pp. 12-2 [in Ukrainian].
  2. PehovV.A. (2017). Spetsializatsiya agrarnih pidpriemstv v zernoproduktovomu pidkompleksi [Specialization of agrarian enterprises in grain products subcomplex]. Ekonomika APKEconomy of agroindustrial complex, No 3, pp. 87-92 [in Ukrainian].
  3. MarshallA. (1993). Printsipyi ekonomicheskoy nauki [Principles of economic scienc], Moskva: Progress, p. 414 [in Russian]].
  4. AndriychukV.G. (2013). Ekonomika agrarnih pidpriemstv [The economy of agrarian enterprises]. Kyiv: KNEU, р. 774 [in Ukrainian].
  5. GeytsV. (2006). Perspektivi agrarnih transformatsiy ta yih vpliv na rozvitok podiy v ekonomitsi Ukrayini. Rozvitok agrarnoyi ekonomichnoyi nauki v Ukrayini ta yiyi zavdannya v umovah osvoennya rinkovoyi sistemi gospodaryuvannya [Prospects of agrarian transformations and their influence on the development of events in the Ukrainian economy]. Materialy Vos’mykh richnykh zboriv: Vseukrains’kyj konhres vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv,Kyiv, (20-21 chervnia 2006 rokuProceedings of the All-Ukrainian Congress of Scientists of Economists-Agrarians (June, 20-21, 2006). (pp. 15-18) Kyiv, NNTs «IAE» [in Ukrainian].
  6. Andriychuk V. (2006). Problemi kapitalizatsiyi silskogo gospodarstva na suchasnomu etapi Rozvitok agrarnoyi ekonomIchnoyi nauki v Ukrayini ta yiyi zavdannya v umovah osvoennya rinkovoyi sistemi gospodaryuvannya [Problems of agricultural capitalization at the present stage]. Materialy Vos’mykh richnykh zboriv: Vseukrains’kyj konhres vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv,Kyiv, (20-21 chervnia 2006 roku)Proceedings of the All-Ukrainian Congress of Scientists of Economists-Agrarians (June, 20-21, 2006). (pp. 82-87) Kyiv, NNTs «IAE» [in Ukrainian].
  7. HodakIvskaO.V., Mogilniy O. M. (2017). Agroholdingi Ukrayini: agrarna politika ta vikliki maybutnomu [Agroholdings of Ukraine: Agrarian Policy and Challenges to the Future]. Ekonomika APKEconomy of agroindustrial complex, No. 6, pp. 33-41 [in Ukrainian].
  8. Andriychuk V.G., Sas I.S. (2017). KontsentratsIya v agrarnIy sferI ekonomIki: problemni aspekti [Concentration in the agrarian sector of the economy: problem aspects]. Kiyiv: KNEU, р. 303 [in Ukrainian].

The article was received 10.06.2018