Actual problems of innovative economy and law

Journal "Actual problems of innovative economy and law" is included in category B for specialties: in the field of knowledge "Management and administration": 073, 076 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.08.2023 No. 1035) and 071, 072, 075 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543); in the field of knowledge "Social and behavioral sciences" 051 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated August 23, 2023 No. 1035); in the field of knowledge "Law" - 081 and "Public management and administration" - 281 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543).
The journal is added to the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from КВ № 25436-15376ПР dated 13.01.2023.
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

Monitoring and control in the system of economic science and practice of enterprises

УДК 658. 14

ІВАНЧЕНКОВА Л. В.,
кандидат економічних наук, доцент
Одеська національна академія харчових технологій

Abstract

The scientific aspects of monitoring and control of financial and economic activity of enterprises in the system of economic science and practice of their activities are considered. It is proved that monitoring and control, as one of the functions of management at enterprises, is a system for monitoring and checking the operation process and the actual state of the managed object in order to assess the validity and effectiveness of the management decisions made and the results of their implementation, to detect deviations from the requirements of these decisions, eliminate unfavorable situations and signal the management of the enterprise.

Key words: diagnostics, monitoring and control, financial and economic activity, decision-making, managerial decisions.

References

 1. Kryvov’iaziuk I. V. (2008). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise]. Kyiv : Kondor, p. 366 [in Ukrainian].
 2. Biloshkurs’kyj M. V. (2005). Deiaki osoblyvosti diahnostyky kryzovoho stanu pidpryiemstva [Some features of the diagnosis of the crisis situation of the enterprise]. Aktual’ni problemy ekonomiky – Current problems of the economy. No 3 (45), pp. 85–89 [in Ukrainian].
 3. 3. Stel’maschuk Yu. A. (2007). Metody diahnostyky finansovoho stanu i skhyl’nosti pidpryiemstva do bankrutstva [Methods of Diagnosis of Financial Condition and Inclination of an Enterprise to Bankruptcy]. Ekonomika APK. – Economy of AIC, No 2, pp. 78–86 [in Ukrainian].
 4. Bazilinska O. (2007). Financial diagnostics of enterprise. Kyievo-Mohylians’ka akademiia. Naukovi zapysky. – Kyiv Mohyla Academy. Proceedings., Vol. 68, pp. 3–6 [in English].
 5. Kyzym M. O., Zabrods’kyj V. A., Zinchenko V. A., et al. (2003). Otsinka i diahnostyka finansovoi stijkosti pidpryiemstva [Estimation and diagnostics of financial stability of the enterprise]. M. O. Kyzym (Ed.). Kharkiv : Inzhek, p. 144 [in Ukrainian]
 6. Brjuhoveckaja N. E. (2008). Teoreticheskie aspekty reshenija zadach diagnostiki rezul’tatov dejatel’nosti promyshlennyh predprijatij [Theoretical Aspects of the Problem of Diagnosing the Results of the Activity of Industrial Enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, No 10, pp. 73–75 [in Russian].
 7. Ivaschenko O. V., Krysak O. I. (2006). Diahnostyka bankrutstva pidpryiemstva [Diagnostics of bankruptcy of the enterprise]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Business. No 5, pp. 129–131 [in Ukrainian].
 8. Plotnikov O. V. (2004). Finansovyj menedzhment u transnatsional’nykh korporatsiiakh [Financial management in transnational corporations]. Kyiv : Kondor, p. 252 [in Ukrainian].
 9. Ostapenko O. M. (2006). Sutnist’ ta osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh kryzy [Essence and features of enterprise management in a crisis]. Derzhava ta rehiony – State and regions. No 6, pp. 226–229 [in Ukrainian].
 10. Herasymchuk Z. V., Vakhovych I. M. (2007). Finansovyj menedzhment [Financial management]. (2d ed.). Luts’k : Nadstyr’ia, p. 412 [in Ukrainian].
 11. Khotomlians’kyj O., Chernata T., Severyna H. (2003). Kompleksna otsinka finansovoho stanu pidpryiemstva na osnovi vykorystannia matrychnykh modelej [Complex assessment of the financial condition of the enterprise based on the use of matrix models]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, No 3, pp. 35–41 [in Ukrainian].
 12. Kolisnyk Yu. O. (2007). Vykorystannia nejronnykh merezh u modeliuvanni finansovo-hospodars’koi diial’nosti pidpryiemstva [Using Neural Networks in the Modeling of Financial-Economic Activity of the Enterprise]. Derzhava ta rehiony. – State and Regions, No 4, pp. 98–102 [in Ukrainian].
 13. Riabushka L. B., Veremchuk D. V. (2009). Analiz finansovoi stijkosti pidpryiemstva v umovakh nestabil’nosti ekonomichnoho rozvytku [Analysis of financial stability of the enterprise in the conditions of instability of economic development]. Zbirnyk naukovykh prats’ Luts’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Lutsk National Technical University Economic sciences, issue. 5 (18), pp. 190–203 [in Ukrainian].
 14. Kost’ Ya. O. (2008). Henezys poniattia «finansova diahnostyka» v suchasnij ekonomichnij teorii [Genesis the concept of “financial diagnostics” in modern economic theory] Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Ekonomika. Menedzhment i marketynh nevyrobnychoi sfery: teoriia, praktyka, perspektyvy» Materials of the international scientific-practical conference: Economics. Management and marketing of the non-productive sphere: theory, practice, perspectives , рр. 45–47 [in Ukrainian].
 15. Lahodiienko V. V. (2007). Deiaki aspekty orhanizatsijno-finansovoho zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva rehionu [Some aspects of organizational and financial provision of innovative development of agro-industrial production in the region]. Finansovi mekhanizmy staloho ekonomichnoho rozvytku – Financial mechanisms of sustainable economic development,  pp. 100-103 [in Ukrainian].

The article was received 12.06.2018