Actual problems of innovative economy and law

Journal "Actual problems of innovative economy and law" is included in category B for specialties: in the field of knowledge "Management and administration": 073, 076 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.08.2023 No. 1035) and 071, 072, 075 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543); in the field of knowledge "Social and behavioral sciences" 051 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated August 23, 2023 No. 1035); in the field of knowledge "Law" - 081 and "Public management and administration" - 281 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.20.2023 No. 1543).
The journal is added to the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from КВ № 25436-15376ПР dated 13.01.2023.
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

Formation of competitive advantages of agricultural enterprises and directions of increasing their competitiveness

УДК 005.332.4:631.11

ГОЛОБОРОДЬКО Я. О.,
аспірант Уманського національного університету садівництва,
м. Умань, Черкаська область, Україна

Abstract

Abstract. The article points out the problems of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. A model for the formation of competitive advantages of business entities of the agrarian sector is proposed. The author proposed directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises, including measures that will create conditions for ensuring an adequate level of competition among enterprises. Also the negative factors are highlighted that create aggravated competition of economic entities in the agrarian sector and propose measures to eliminate, to a certain extent, the influence of inhibiting factors on creating conditions for increasing the competitiveness of agricultural enterprises.

Keywords: competitive advantages, competitiveness, agricultural enterprises.

References

 1. Khalimon T. M. (2018). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu telekomunikatsiynykh pidpryyemstv: teoriya ta metodolohiya [Managing the Competitiveness of Telecommunication Enterprises: Theory and Methodology]. Dissertation of doctor of economic Sciences. Kyiv. p.444 [in Ukrainian].
 2. VoychakA.V., Kamyshnikov R.V. (2005). Konkurentni perevahy pidpryyemstva: sutnistʹ i klasyfikatsiya [Competitive Advantages of the Enterprise: Essence and Classification]. Marketynh v UkrayiniMarketing in Ukraine,No 2, pp.50–53[in Ukrainian].
 3. HavrylyukS.P. (2001). Konkurentni perevahy yak osnova rozrobky stratehiyi turyst·sʹkykh pidpryyemstv [Competitive advantages as the basis for developing a strategy for tourism enterprises]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu spozhyvchoyi kooperatsiyi Ukrayiny Scientific Bulletin of the Poltava University of Consumer Cooperatives of Ukraine, No 4, pp. 76–80 [in Ukrainian].
 4. 4. IvanovB., Orlov P. A. and Ivanova O. YU. (2008). Konkurentni perevahy pidpryyemstva: otsinka, formuvannya ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development]. Kharkiv:VD «INZHEKˮ, p. 352 [in Ukrainian].
 5. NyzhnykI. V. (2008). Konkurentni perevahy pidpryyemstva: pryntsypy, vydy, metody otsinky [Competitive advantages of the enterprise: principles, types, methods of evaluation]. Upravlinnya rozvytkom: zb. nauk. pratsʹDevelopment management: Sb. sciences works, Kharkiv: KHNEU, pp. 92–95 [in Ukrainian].
 6. 6. NykolyukM. (2010). Stiyki konkurentni perevahy pidpryyemstva: sutnistʹ, dzherela formuvannya [Firm competitive advantages of an enterprise: the essence, sources of formation]. Visn. ZHNAEUVisn. ZNIAU, 2010. No 2 (27), pp.228-239 [in Ukrainian].
 7. Solovyov V.P. (2006). Innovatsiyna diyalʹnistʹ yak systemnyy protses u konkurentniy ekonomitsi [Innovative activity as a systemic process in a competitive economy], Kyiv, p. 558 [in Ukrainian].
 8. BorodynK. (2015). Fynansyrovanye obshchey selʹsʹkokhozyaystvennoy polytyky v ES [Financing of the Common Agricultural Policy in the EU]. Mezhdunarodnyy selʹsʹkokhozyaystvennyy zhurnalInternational Agricultural Magazine, No 3, pp. 13-14 [in Ukrainian].
 9. PanchenkoV. (2015). Stavka na selo chy na zavody [Bet on the village or the factories]. Hazeta «Ekspres»Newspaper «Express», No 29 [in Ukrainian].
 10. Polozhennya pro dodatkovi zakhody shchodo kredytuvannya kompleksu silʹsʹkohospodarsʹkykh robit [Provisions on additional measures for lending to a complex of agricultural works]. Ofitsiynyy visnyk UkrayinyOfficial Bulletin of Ukraine, No 9, pp.3-4 [in Ukrainian].
 11. KhalimonT.M. (2018).Teoretyko-metodolohichni ta praktychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu telekomunikatsiynykh pidpryyemstv [Theoretical, methodological and practical aspects of the management of competitiveness of telecommunication enterprises]. Lʹviv: Liha-Pres, p.468 [in Ukrainian].
 12. PohrebnyakD.V. and Shkarlet S. M. (2011). Formuvannya struktury mekhanizmu upravlinnya konkurentospromozhnistyu promyslovykh pidpryyemstv [Formation of the structure of the mechanism for managing the competitiveness of industrial enterprises]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: Seriya: Ekonomichni naukyBulletin of the Chernihiv State Technological University: Series: Economic Sciences, Chernihiv: CHNTU, No 4, pp. 24-28[in Ukrainian].
 13. Surzhenko N. V., Ahyeyeva I. V. (2014). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya konkurentospromozhnistyu [Organizational-economic mechanism of competitiveness management]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky)Collection of scientific works of Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), No 1, pp. 232-235 [in Ukrainian].
 14. UshkarenkoYU.V., Petlyuchenko V. V. (2013). Osoblyvosti efektyvnoho funktsionuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti [Features of the effective functioning of the organizational and economic mechanism of managing the competitiveness of food industry enterprises]. Ékonomyka Kryma Economy of the Crimea, No. 2, pp. 155-157 [in Russian].
 15. AdlerO.O. (2012). Zastosuvannya systemnoho pidkhodu pid chas pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ shchodo pidvyshchennya rivnya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Application of a systematic approach when making managerial decisions on improving the competitiveness of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ VNAU. Seriya Ekonomichni naukyCollection of scientific works of VNAU. Series of Economic Sciences, Vinnytsya: VNAU, Vol. 1 (56), pp.174-178 [in Ukrainian].
 16. BurrV. (2003). Kontseptsyya ustoychyvoho konkurentnoho preymushchestva [The Concept of Sustainable Competitive Advantage]. Problemy teoryy y praktyky upravlenyya – Problems of the theory and practice of management, No 3, pp. 107-113[in Ukrainian].
 17. HrynevetsʹkaL.V. (2013). Rezervy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Reserves for increasing the competitiveness of the enterprise]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹBulletin of Social and Economic Research, Odesa,Vol. 38, pp. 248-252 [in Ukrainian].
 18. HroznaV.V. (2006). Pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny yak peredumova spivrobitnytstva z YES [Increasing the competitiveness of the Ukrainian economy as a precondition for cooperation with the EU]. Aktualʹni problemy ekonomiky Current problems of the economy, Vol.11(29), pp. 130–134[in Ukrainian].
 19. ZlydenʹI. M. (2008). Kontseptualʹni zasady systemnoho upravlinnya konkurentnym potentsialom [Conceptual Principles of System Management by Competitive Potential]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. N. Karazina: 3b. nauk.pratsʹ. Ekonomichna seriyaBulletin of Kharkiv National University. V. N. Karazin: 3b. sciences. Economic series, Kharkiv: KHNU im. V. N. Karazina, pp. 63 – 67 [in Ukrainian].
 20. PolishchukO.A. (2007). Stratehichni napryamy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti telekomunikatsiynykh pidpryyemstv v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do SOT [Strategic Directions of Increasing the Competitiveness of Telecommunication Enterprises in the Context of Ukraine’s Integration into the WTO]. Visnyk telekomunikatsiynoyi nauky PrychornomorʼyaBulletin of Telecommunication Science in the Black Sea Region, No 3, T.2. pp. 175–179[in Russian].
 21. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku natsionalʹnoyi innovatsiynoyi systemy [On Approval of the Concept of Development of the National Innovation System]. Access Mode: http://www.in.gov.ua[in Ukrainian].

The article was received 18.06.2018